Durga Ashtakam

Karthyayaini, Mahamaye,
Gadga bana dhaurdhare,
Gadga dharinee chandi,
Sri Durga Devi namosthuthe., 1

Salutations to goddess Durga,
Who is Karthyayaini,
Who is the greatest enchantress,
Who carries with her sword, arrow and bow,
And who is Chandi who carries the sword.

Vasudeva suthe, kali,
Vasu deva sahodhari,
Vasundhara sriye nandhe,
Sri Durga Devi namosthuthe., 2

Salutations to goddess Durga,
Who is the daughter of king Vasudeva,
Who is the sister to Lord Vaasudeva,
And who is the lady who is earth as well as Lakshmi.

Yoga nidhre, maha nidhre,
Yoga maye, maaheswari,
Yoga sidhikari shudhe,
Sri Durga Devi namosthuthe., 3

Salutations to goddess Durga,
Who is the sleep of yoga,
Who is the great sleep,
Who is enchantress of yoga,
Who is the greatest goddess,
Who is the one who gives powers through yoga,
And who is clean and truthful.

Sankha chakra gada pane,
Sarnga jyayatha bahave,
Peethmbara dhare, dhanye,
Sri Durga Devi namosthuthe., 4

Salutations to goddess Durga,
Who holds conch, wheel and mace,
Who blows the conch called Sarnga of Vishnu,
And who is blessed and wears yellow silk.

Rik Yajur sama adarvana,
Schadu Samantha lokinee,
Brahma swaroopini, brahmi,
Sri Durga Devi namosthuthe., 5

Salutations to goddess Durga,
Who lives in the four areas,
Of Rik, Yajur, sama and Atharvana Veda,
Who is the power of Brahma and is like Brahma.

Vrushneenaam kula sambhoothe,
Vishnu nadha sahodharee,
Vrushnee roopa dhare dhanya,
Sri Durga Devi namosthuthe., 6

Salutations to goddess Durga,
Who belongs to the clan of Vrushnees,
Who is the sister of Lord Vishnu,
And who is blessed by taking the form of Vrushnee.

Sarvagna, sarvage sarve,
Sarveshwari, sarva sakshini,
Sarvamrutha jada bhare,
Sri Durga Devi namosthuthe., 7

Salutations to goddess Durga,
Who knows all, is everywhere, and belongs to Shiva,
Who is the Goddess of all and is the witness of all,
And who carries the nectar as her tufted hair.

Ashta bahu maha sathwe,
Ashtami navami priye,
Attahasa priye bhadre,
Sri Durga Devi namosthuthe., 8

Salutations to goddess Durga,
Who is the great being with eight hands,
Who likes Ashtami and Navami 
Who takes care but likes fierce play.

Durgashtakamidham punyam,
Bhakthidho ya paden nara,
Sarva kamavapnothi,
Durga lokam sa gachathi., 9

If this holy octet on Durga,
Is read by men with devotion,
They would get all desires fulfilled,
And attain the world of Durga.

Advertisements

Lingashtakam

Text One

brahma muraari suraarchita lingam
nirmala bhashita shobhita lingam
janmaja dukha vinaashaka lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, which is adored by Brahma, Vishnu and other Gods, which is praised by pure and holy speeches and which destroys the cycle of births and deaths.

Text Two

devamuni pravaraarchita lingam
kaamadaham karunaakara lingam
raavana darpa vinaashaka lingam
tat pranamaami sada shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, which is the destroyer of desires, which the Devas and the sages worship, which is infinitely compassionate and which subdued the pride of Raavana.

Text Three

sarva sugandha sulepitha lingam
buddhi vivardhana kaarana lingam
siddha suraasura vanditha lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, which is lavishly smeared with variegated perfumes and scents, which elevates the power of thought and enkindles the light of discrimination, and before which the Siddhas and Suras and Asuras prostrate.

Text Four

kanaka mahaamani bhushitha lingam
phanipathi veshtitha shobhitha lingam
daksha suyajna vinaashaka lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, the destroyer of Dakshas sacrifice, which is decorated with various ornaments, studded with different gems and rubies and which glows with the garland of the serpent Lord coiled around it.

Text Five

kumkuma chandana lepitha lingam
pankaja haara sushobhitha lingam
sanchitha paapa vinaashaka lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, which is smeared with saffron and sandal paste, which is decorated with lotus garlands and which wipes out all accumulated sins.

Text Six

devaganaarchitha sevitha lingam
bhaavair bhakti bhirevacha lingam
dinakara koti prabhakara lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga which is worshipped by the multitude of Gods with genuine thoughts full of faith and devotion and whose splendor is like that of a million suns.

Text Seven

ashta dalopari veshtitha lingam
sarva samudbhava kaarana lingam
ashta daridra vinaashaka lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga, destroyer of all poverty and misery in its eight aspects, which is the cause of all creation and which stands on the eight petalled Lotus.

Text Eight

suraguru suravara pujitha lingam
suravana pushpa sadaarchitha lingam
paraatparam paramatmaka lingam
tat pranamaami sadaa shiva lingam

I bow before that Sada Shiva Linga which is the Transcendent Being and the Supreme Self, worshipped by all Suras and their preceptor (Brhaspathi), with innumerable flowers from the celestial gardens.

Text Nine

lingashtakamidam punyam
ya:pathaet sivasannidau .
sivalokamavapnoti sivena saha modatae.

Whoever recites these eight slokas, in praise of the Shivalinga with the presence of Lord Shiva, attains that Supreme abode of Shiva and enjoys everlasting bliss with Him.

 

Vishnu Sahasranama Stotram

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.
Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave
OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha

Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,
Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Sri Bheeshma Uvacha

Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,
Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,
Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,
Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram
Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,
Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam

Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,
Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,
Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa
Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,
Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha
Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame
Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe
Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham
Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah
Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih
Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana
Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram
Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam

Sri Vishnu Sahasranama Stotra

Asya Shriivishhnor-Divyasahasranaama Stotra Mahaa Mantrasya
Shri Vedavyaaso Bhagavaan Rishhih
Anushhtuph Chhandah
Shri Mahaavishnuh Paramaatmaa Shriimannaaraayano Devataa
Amritaam Shuudbhavo Bhaanuriti Bieejam
Devakee Nandanah Srashteti Shaktih
Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah
Shankha-Bhrinnandakii Chakriiti Keelakam
Shaarngadhanvaa Gadaadhara Ityastram
Rathaangapaani Rakshobhya Iti Netram
Trisaamaa Saamagah Saameti Kavacham
Aanandam Parabrahmeti Yonih
Rituh Sudarshanah Kaala Iti Digbandhah
Shri Vishvaruupa Iti Dhyaanam
Shri Mahaavishhnu Priityartham Sahasranaama Jape Viniyogah

Dhyanam

Ksheerodanvath Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam
Malaklupthasanastha Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah
Shubrai-Rabrai-Rathabrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai
Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha

Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether
Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi
Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,
Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam
Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam
Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham

Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam
Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite
Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave

Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,
Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam

Chayayam Parijatasys Hemasimhasanopari,
Aseenamam Budha Syama Mayathakashamalangrutham,
Chandranana Chathurbahum Sreevatsangitha Vakshasam,
Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

Vishnu Sahasranamam Stotra Lyrics

Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah
Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah
Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah
Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah
Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param
Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan
Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah
Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah
Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah
Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah
Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah
Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih

Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah
Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah
Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah
Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah
Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah
Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh
Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih
Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk
Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih
Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih

Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah
Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih
Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah
Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha

Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah
Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih
Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah
Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat

Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah
Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah
Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih
Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah
Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana
Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah
Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah
Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah
Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit
Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah
Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah
Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah
Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah

Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah
Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah
Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut
Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih
Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah
Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah
Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah

Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah
Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah
Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah
Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah
Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah
Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh
Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah

Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah
Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah
Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam
Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah

Anirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah
Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah
Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih
Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut
Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah
Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut
Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah

Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam
Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah
Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah
Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh

Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah
Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah
Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah
Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih

Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah
Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah
Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah
Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah

Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih
Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut
Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi
Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah

Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah
Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah
Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah
Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah

Sudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah
Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah
Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah
Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah
Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah
Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah

Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah
Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah
Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah
Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah

Udirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah
Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah
Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah
Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah
Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih
Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah
Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah
Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah
Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah
Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah
Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah
Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah
Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah
Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah
Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah
Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah

Vishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman
Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah
Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi
Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah
Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk
Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah
Pragrahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah
Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih
Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah
Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah
Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi
Suvarna-Bindur-Akshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah
Mahahrado Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah
Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha
Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah
Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah

Sahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah
Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah
Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan
Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah
Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah
Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah
Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah
Abhiprayah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah
Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh
Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah
Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah
Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah
Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah
Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah
Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah
Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah
Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah
Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah
Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah
Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah

Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah
Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah
Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah
Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah
Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha
Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah
Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah
Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki
Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet
Nashubham-Prapnuyat-Kinchit So Mutreha-Cha-Manavah

Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet
Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat
Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

Bhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah
Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-Rtayet

Yashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha
Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam

Na Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati
Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-Vitah

Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat
Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha

Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam
Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah

Vasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah
Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-Tanam

Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit
Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah
Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih
Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih
Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam
Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|
Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate
Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |
Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha
Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah
Trilon-Lokan-Vyapya-Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam
Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam
Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Arjuna Uvacha

Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama
Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-Dana

Shree Bhagavan Uvacha

Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava
Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti

Vyasa Uvacha

Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam
Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti

Parvati Uyvachv

Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam
Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham Prabho

Eshwara Uvacha

Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame
Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti

Bramho Uvacha

Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye
Saha-Srapaa-Dakshi Shiroru-Bahave
Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate
Saha-Srakoti-Yuga-Dharine Namah
Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama Iti

Sanjaya Uvacha

Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah
Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati Rmama

Shree Bhagawan Uvacha

Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate
Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-Myaham

Parithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,
Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha-Vishanna-Shithila-Schabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah
Samkeertya-Narayana-Shabda-Matram Vimukta-Duhghah-Sukhino-Bhavanti

Kayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva
Buddhyatma-Naavaa Prakrute-Swabhawat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu

 

(Meanings: based upon the commentary of Shankaracharya)

Mantra Yoga By Sri Swami Sivananda

What is Japa ?

Repetition of any Mantra or Name of the Lord is known as Japa. Japa is an important Anga of Yoga. It is a spiritual food for the hungry soul. Japa is the rod in the hand of the blind Sadhakas (aspirants) to plod on the road to Realization. Japa is the philosopher’s stone or divine elixir that makes one God-like. In this iron age, practice of Japa alone can give eternal Peace, Bliss and Immortality.

Japa is repetition of the Mantra. Dhyana is meditation on the form of the Lord with His attributes. There is meditation or Dhyana with Japa (Japa-Sahita-Dhyana); there is meditation or Dhyana without Japa (Japa-Rahita-Dhyana). In the beginning you should combine Dhyana with Japa. As you advance the Japa drops by itself; meditation only remains. It is an advanced stage. You can then practice concentration separately. You can do whatever you like best in this respect.

Name (Nama) and the object (Rupa) signified by the Name are inseparable. Thought and word are inseparable. Whenever you think of the name of your son, his figure stands before your mental eye, and vice versa. Even so when you do Japa of Rama, Krishna or Christ, the picture of Rama, Krishna or Christ will come before your mind. Therefore Japa and Dhyana go together. They are inseparable.

Do the Japa with feeling. Know the meaning of the Mantra. Feel God’s presence in everything and everywhere. Draw closer and nearer to Him when you repeat the Japa. Think He is shining in the chambers of your heart. He is witnessing your repetition of the Mantra as He is the witness of your mind.

Mantra

‘Mananat-trayate iti Mantrah’ – By the Manana (constant thinking or recollection) of which one is protected or is released from the round of births and deaths, is Mantra. That is called Mantra by the meditation (Manana) on which the Jiva or the individual soul attains freedom from sin, enjoyment in heaven and final liberation, and by the aid of which it attains in full the fourfold fruit (Chaturvarga), i.e.,Dharma, Artha, Kama and Moksha. A Mantra is so called because it is achieved by the mental process. The root ‘Man’ in the word Mantra comes from the first syllable of that word, meaning ‘to think’, and ‘Tra’ from ‘Trai’ meaning ‘to protect’ or ‘free’ from the bondage of Samsara or the phenomenal world. By the combination of ‘Man’ and ‘Tra’ comes Mantra.

A Mantra is divinity encased within a sound-structure. It is divine power or Daivi Sakti manifesting in a sound-body. The Mantra is itself Devata.

The sacred Mantra or the Divine Name is a vital symbol of the Supreme Divinity directly revealed in the innermost depths of divine communion to the sages of Self-realization in the hoary Vedic and Upanishadic times. These symbols are in the nature of unfailing keys to gain access into the transcendental realms of absolute experience.

Mantra Yoga is an exact science. A Mantra, in the Hindu religion, has the following six parts. It has got a Rishi (a man of Self-realization) to whom it was revealed for the first time and who gave this Mantra to the world. He is the Drashta or Seer for this Mantra. Sage Viswamitra is the Rishi for Gayatri. Secondly, the Mantra has a metre (Chhandas), which governs the inflection of the voice. Thirdly, the Mantra has a particular Devata or supernatural being, higher or lower, as its informing power. This Devata is the presiding deity of the Mantra. Fourthly, the Mantra has got a Bija or seed. The seed is a significant word, or series of words, which gives a special power to the Mantra. The Bija is the essence of the Mantra. Fifthly, every Mantra has got a Sakti. The Sakti is the energy of the form of the Mantra, i.e., of the vibration-forms set up by its sound. These carry the man to the Devata that is worshipped. Lastly, the Mantra has a Kilaka – pillar or pin. This plugs the Mantra-Chaitanya that is hidden in the Mantra. As soon as the plug is removed by constant and prolonged repetition of the Name, the Chaitanya that is hidden is revealed. The devotee gets Darshana of the Ishta Devata.

Sound and Image

Sounds are vibrations. They give rise to definite forms. Each sound produces a form in the indivisible world, and combinations of sound create complicated shapes. Repetition of a Mantra has a mysterious power of bringing about the manifestation of the Divinity, just as the splitting of an atom manifests the tremendous forces latent in it. When a particular Mantra appropriated to a particular god is properly recited, the vibrations so set up create in the higher planes a special form which that god ensouls for the time being. The repetition of the Panchakshara Mantra – Om Namo Sivaya – produces the form of Lord Siva. The repetition of Om Namo Narayanaya, the Ashtakshara Mantra of Vishnu, produces the form of Vishnu.

Glory of Divine Name

The Name of God, chanted correctly or incorrectly, knowingly or unknowingly, carefully, is sure to give the desired result. Just as burning quality is natural to and inherent in fire, so also, the power of destroying sins with their very root and branch, and bringing the aspirant into blissful union with the Lord through Bhava-Samadhi, is natural to and inherent in the Name of God.

The glory of the Name of God cannot be established through reasoning and intellect. It can be experienced or realized only through devotion, faith and constant repetition of the Name.

There is a Sakti or power in every word. If you utter the word ‘excreta’ or ‘urine’ when your friend is taking his meals, he may at once vomit his food. If you think of ‘Garam Pakoda’, ‘hot Pakoda’ (fried delicacies), your tongue will get salivation. When anyone suddenly shouts ‘Scorpion! Scorpion!’, ‘Snake! Snake!’, you at once apprehend the scorpion or the snake and jump in fright. When anyone calls you a ‘donkey’ or an ‘ass’, you are annoyed and you show anger. If anyone says, “You are a nice person,” you smile. When such is the power of the names of the ordinary things of this world, what tremendous power should there be in the Name of God! God is the completion or the fullness of existence. Hence, the Name which denotes Him, too, is full and perfect. Therefore, the power of the Name of God is incalculable, for it is the height or the zenith of power. The Name of God can achieve anything. There is nothing impossible for it. It is the means to the realization of God Himself. Even as the name of a thing in this world generates the consciousness of that thing in the mind, the Name of God generates God-consciousness in the purified mind and becomes the direct cause of the realization of the Highest Perfection or God.

Varieties of Japa

Repeat the Mantra verbally for sometime, in a whisper for sometime, and mentally for sometime. The minds wants variety. It gets disgusted with any monotonous practice. The mental repetition is very powerful. It is termed Manasika Japa. The verbal or loud repetition is called Vaikhari Japa. The loud Japa shuts out all worldly sounds. There is no break of Japa here. Repetition in a whisper or humming is termed Upamshu Japa. Even mechanical repetition of Japa without any Bhava has a great purifying effect on the heart or the mind. The feeling will come later on when the process of mental purification goes on.

Write down daily in a notebook your Ishta Mantra or Guru Mantra for half an hour. When you write the Mantra, observe Mouna. Write the Mantra clearly in ink. On Sundays and holidays, write this for one hour. This is Likhita Japa You can develop a wonderful power of concentration.

The benefits of Mantra-writing or Likhita Japa cannot be adequately described. Besides bringing about purity of heart and concentration of mind, mantra-writing gives you control of Asana, control of Indriyas, particularly the sight and the tongue, and fills you with the power of endurance. You attain peace of mind quickly. By prolonged and constant practice the inherent power of the Mantra (Mantra-Sakti) will be awakened, which will fill your very existence with the Divinity of the Mantra.

In Mantra writing, there is no restriction about any particular script. It may be written in any language.

Practical aids to Japa

 1. Select any Mantra or Name of God, preferably that given to you by your Guru, and repeat it from 108 to 1,080 times daily (one to ten malas).
 2. Always keep your Guru-Mantra a secret. Never disclose it to anyone.
 3. It is better to stick to one Mantra only. See Lord Krishna in Rama, Shiva, Durga, Gayatri and in everyone.
 4. Get up at 4a.m. and do Japa for two hours. The early morning period (Brahmamuhurta) and dusk is the most favourable time for Japa and meditation. This is when Sattva (purity or steadiness) is predominant.
 5. Take a bath or wash your hands, feet, face and mouth before sitting for Japa in the morning. At other times this is not absolutely necessary. Do Japa whenever you have leisure, at the three junctions of the day – morning, noon and evening – and before going to bed.
 6. Face east or north during the practice. This enhances the efficacy of the Japa. Sit on a deer skin or rug. Spread a piece of cloth over it. This conserves body-electricity. Sit in a separate meditation room or in any suitable place, such as a temple, on a river bank or under a banyan or peepul tree.
 7. Maintain a steady pose. Attain mastery of the posture. You must be able to sit in Padmasana, Siddhasana or Sukhasana for three hours at a strech.
 8. Reslove to complete a certain minimum number of malas before leaving your seat.
 9. Recite some prayers before starting the Japa.
 10. A rosary is a whip to goad the mind towards God. Use a rudraksha or tulsi mala of 108 beads.
 11. Do not allow the mala to hang below the navel. Keep the hand near the heart or the nose.
 12. The mala must not be visible to you or to others. Cover it with a towel or handkerchief, which must be clean and washed daily.
 13. Use the middle finger and the thumb of the right to roll the beads. The use of the index finger is prohibited.
 14. Do not cross the meru while rolling the beads. Turn back when you come to it.
 15. Sometimes do the Japa without a mala. Use a watch.
 16. Do mental Japa for a time. When the mind wanders, do the Japa aloud, or whisper the Mantra for some time and come back to mental Japa again as soon as possible.
 17. When you repeat the Mantra, have the feeling or mental attitude that the Lord is seated in your heart, that purity or Sattva is flowing from the Lord into your mind, that the Mantra is purifying your heart, destroying desires, cravings and evil thoughts.
 18. Do not do the Japa in a hurried manner, like a contractor who tries to finish his work in a short time. Do it slowly with feeling, one-pointedness of mind and single-minded devotion.
 19. Pronounce the Mantra distinctly and without any mistakes. Repeat it neither too slowly nor too fast. Increase the speed only when the mind wanders.
 20. Be vigilant and alert during Japa. Stand up when sleep tries to overpower you.
 21. Try to associate the Japa with the rhythm of the breath and meditate in the form of your Deity. Keep a picture or idol of the Deity in front of you. Think of the meaning of the Mantra while repeating it.
 22. Regularity in Japa Sadhana is most essential if success is to be achieved. Sit in the same place and at the same time every day.
 23. Do not beg for any worldly objects from God while doing Japa. Feel that your heart is being purified and that the mind is becoming steady by the power of the Mantra and the Grace of the Lord.
 24. Observe silence and avoid distractions, calls and engagements.
 25. It is important not to leave the place at once after the Japa is over and mix with everyone or plunge into worldly activity. Sit very quietly for at least ten minutes, humming some prayer, remembering the Lord and reflecting upon His infinite love. Then, after devout prostration, leave the place and commence your routine duties and activities. In this way the spiritual vibrations will remain intact.
 26. Continue the current of Japa mentally at all times, whatever be the activity in which you are engaged. Carry on your Sadhana with tenacity and perseverance, without a break. Realize the glorious goal of life and enjoy supreme bliss.

 

Mantras for Japa

Lord Krishna:

  • Maha-Mantra :
   Hare Rama Hare Rama
   Rama Rama Hare Hare
   Hare Krishna Hare Krishna
   Krishna Krishna Hare Hare
  • Om Namo Bhagavate Vasudevaya
  • Om Sri Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Namah
  • Om Sri Krishnaya Namah
 • Sri Devi:
  • Om Sri Durgayai Namah
 • Lord Ganapati:
  • Om Sri Ganapataye Namah
 • Sri Hanuman:
  • Om Sri Hanumate Namah
 • Lord Hari:
  • Om Namo Narayanaya (Ashtakshara)
  • Hari Om
  • Hari Om Tat Sat
 • Jugal (Combined) Mantra:
  • Sita Ram
  • Radhe Shyam
  • Radhe Krishna
 • Sri Kalika:
  • Om Sri Kalikayai Namah
 • Sri Lakshmi:
  • Om Sri Maha-Lakshmyai Namah
 • Lord Shiva:
  • Maha-Mrityunjaya Mantra:
   Om tryambakam yajamahe
   sugandhim pushtivardhanam
   uurvarukamiva bandhanaan
   mrityor mukshiya maamritaat.
  • Om Namah Shivaya (Panchakshara)
 • Lord Rama:
  • Om Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram
  • Om Sri Ramaya Namah
  • Sri Rama Rama Rameti,
   Rame Rame Manorame
   Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane
  • Om Sri Sita-Ramachandradhyam Namah
  • Sri Ram
 • Sri Saraswathi:
  • Om Sri Sarasvatyai Namah
 • Lord Subramanya, Kartikeya:
  • Om Sri Saravanabhavaya Namah
 • Sharangati Mantra (for surrender):
  • Om Sri Ramah Sharanam Mama
  • Om Sri Krishnah Sharanam Mama
  • Om Sri Sita-Ramah Sharanam Mama
 • Sharada:
  • Om Sri Bala-Parameshvaryai Namah
 • Tripurasundari:
  • Om Sri Tripura-Sundaryai Namah
 • Vedantic Formulae:
  • Om Soham
  • Om Tat Tvam Asi
  • Om Aham Brahma Asmi

 

http://www.dlshq.org/

Surya Ashtakam Stotra

The Surya Ashtakam, from the Samba Purana, is a prayer in praise of the Sun God, Surya. The Samba Purana is one of the Saura Upapuranas and is dedicated to Lord Surya. It narrates the story of Krishna’s son Samba who became a leper after being cursed by Rishi Durvasa and was consequently cured by worshiping Surya at the Konark temple constructed by him on the banks of the Chandrabhaga river in Mitravana . This is one of the most powerful Navagraha prayers to Lord Surya.

adideva-namastubhyam-hindi-lyrics

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर ।
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥१॥

Adideva Namastubhyam Praseeda Mama Bhaskara
Dhivakara Namastubhyam Prabhakara Namostute ||1|
Meaning: Bhāskara, Ādideva (the primodial Lord), bless me!
prostration unto thou, O Divākara (The deity responsible for the creation of Day),
O Prabhākara(the deity responsible for ushering light unto the world), prostrations
unto to thou.

सप्ताश्व रथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजम् ।
श्वेत पद्माधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥२॥
Saptasva Rathamaarudham Pracamdham Kasyapatmajam
Swetapadmadharam Devam Tam Sooryam Pranamaamyaham ||2||
Meaning: The Sun God (Sūrya) seated on a chariot drawn by seven horses,
the resplendent one, the son of Kaśyapa,

holding a lotus in the hand, unto Him I prostrate.


लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥३॥

Lohitam Rathamarudham Sarvaloka Pitamaham

Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham ||3|
Meaning: Seated on a red chariot, the father of the whole world,
the annihilator of deadly sins, unto him I prostrate.

त्रैगुण्यश्च महाशूरं ब्रह्माविष्णु महेश्वरम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥४॥

Treigunyam Cha Mahasuram Brahma Vishnu Maheswaram

Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham ||4|

Meaning: The one who assumes the form of Sattva, Rajas and Tamas,
and also the form(s) of Brahmā, ViṢṇu and Maheśvara,

the great warrior, remover of deadly sins, unto that Sun God, I prostrate.


बृह्मितं तेजःपुञ्जञ्च वायुराकाशमेव च ।
प्रभुत्वं सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥५॥

Brmhitam Tejasampumjam Vayurakasa Mevaca Prabhustvam
Sarvalokanam Tam Suryam Pranamamyaham ||5|
Meaning: The Omni-present and luminous Lord of the whole Universe,
unto that Sun God, I prostrate.

बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् ।
एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥६॥

Bamdhukapushpa Samkasam Harakumdala Bhushitam

Ekacakra Dharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham ||6|
Meaning: Sūryadeva of red complexion like that of the Bandhūka tree,
adorning a garland around His neck, Earrings on his ear,
holding the divine discus (cakra) in the shape of time, unto Him,

I prostrate.


तं सूर्यं लोककर्तारं महा तेजः प्रदीपनम् ।
महापाप हरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥७॥

Viswesam Viswakartaram Mahatejaha Pradipanam

Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham ||7||
Meaning: The supreme ruler of all the worlds, the administrator,

of all deadly sins, unto that Sun God I prostrate.


तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानप्रकाशमोक्षदम् ।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॥८॥

Tam suryam Jagatamnatham,  gyana prakasha mokshadam,

Mahapapaharam Devam Tam Suryam Pranamamyaham  ||8||
Meaning: I prostrate the Lord of The world, the bestower of liberation through the effulgent rays of knowledge and the destroyer of great sins.
॥इति श्रीसूर्याष्टकम्॥