Vishnu Sahasranama Stotram

Shuklam Baradaram Vishnum, Sasi Varnam Chatur Bhujam,
Prasanna Vadanan Dyayet, Sarva Vignoba Sandaye

Vyasam Vasishtanaptharam, Sakthe Poutramakalmasham,
Parasarathmajam vande, Shukathatham Taponidhim.

Vyasa Vishnu Roopaya, Vyasa Roopaya Vishnave,
Namo Vai Brahma Vidaya, Vasishtaya Namo Nama.

Avikaraya Shuddhaya, Nityaya Paramatmane,
Sadaika Roopa Roopaya, Vishnave Sarva Jishnave.

Yasya Smarana Mathrena, Janma Samsara Bandhanath.
Vimuchayate Nama Tasmai, Vishnave Prabha Vishnave
OM Namo Vishnave Prabha Vishnave

Shri Vaisampayana Uvacha

Shrutva Dharmaneshena, Pavanani Cha Sarvasha,
Yudishtra Santhanavam Puneravabhya Bhashata

Yudishtra Uvacha

Kimekam Daivatham Loke, Kim Vapyegam Parayanam,
Sthuvantha Kam Kamarchanda Prapnyur Manava Shubham,

Ko Dharma sarva Dharmanam Paramo Matha
Kim Japanmuchyathe Jandur Janma Samsara Bhandanat

Sri Bheeshma Uvacha

Jagat Prabhum Devadevam Anantham Purushottamam,
Stuvan Nama Sahasrena, Purusha Sathathothida,
Tameva Charchayan Nityam, Bhaktya Purushamavyayam,
Dhyayan Sthuvan Namasyancha Yajamanasthameva Cha,

Anadi Nidhanam Vishnum Sarva Loka Maheswaram
Lokadyaksham Stuvannityam Sarva Dukkhago Bhaved,
Brahmanyam Sarva Dharmagnam Lokanam Keerthi Vardhanam,
Lokanatham Mahadbhootham Sarva Bhootha Bhavodbhavam

Aeshame Sarva Dharmanam Dharmadhika Tamo Matha,
Yad Bhaktyo Pundarikaksham Stuvyr-Archanayr-Nara Sada,
Paramam Yo Mahatteja, Paramam Yo Mahattapa
Paramam Yo Mahad Brahma Paramam Ya Parayanam

Pavithranam Pavithram Yo Mangalanam Cha Mangalam,
Dhaivatham Devathanam Cha Bhootanam Yo Vya Pitha
Yatha Sarvani Bhoothani Bhavandyathi Yugagame
Yasmincha Pralayam Yanthi Punareve Yuga Kshaye

Tasya Loka Pradhanasya Jagannatathasya Bhoopathe
Vishno Nama Sahasram Me Srunu Papa Bhayapaham
Yani Namani Gounani Vikhyatani Mahatmanah
Rishibhih Parigeetani Tani Vakshyami Bhootaye

Rishir Namnam Sahsrasya Veda Vyaso Maha Munih
Chando Aunustup Stada Devo Bhagawan Devaki Sutha
Amruthamsu Bhavo Bhhejam Shakthir Devaki Nandana
Trisama Hridayam Tasya Santhyarthe Viniyujyade

Vishnum Jishnum Mahavishnum Prabha Vishnun Maheswaram
Aneka Roopa Daityantham Namami Purushottamam

Sri Vishnu Sahasranama Stotra

Asya Shriivishhnor-Divyasahasranaama Stotra Mahaa Mantrasya
Shri Vedavyaaso Bhagavaan Rishhih
Anushhtuph Chhandah
Shri Mahaavishnuh Paramaatmaa Shriimannaaraayano Devataa
Amritaam Shuudbhavo Bhaanuriti Bieejam
Devakee Nandanah Srashteti Shaktih
Udbhavah Kshobhano Deva Iti Paramo Mantrah
Shankha-Bhrinnandakii Chakriiti Keelakam
Shaarngadhanvaa Gadaadhara Ityastram
Rathaangapaani Rakshobhya Iti Netram
Trisaamaa Saamagah Saameti Kavacham
Aanandam Parabrahmeti Yonih
Rituh Sudarshanah Kaala Iti Digbandhah
Shri Vishvaruupa Iti Dhyaanam
Shri Mahaavishhnu Priityartham Sahasranaama Jape Viniyogah

Dhyanam

Ksheerodanvath Pradese Suchimani Vilasad Saikathe Maukthikanam
Malaklupthasanastha Spatikamani Nibhai Maukthiker Mandithangah
Shubrai-Rabrai-Rathabrai Ruparivirachitai Muktha Peeyusha Varshai
Anandi Na Puniyadari Nalina Gadha Sankapanir Mukundaha

Bhoo Padau Yasya Nabhi R Viyadasu Ranila Schandra Suryaau Cha Nether
Karnavasasiro Dhaumugamabhi Dhahano Yasya Vasteyamabhdhi
Anthastham Yasya Viswam Sura Nara Khaga Go Bhogi Gandharva Dhaityai,
Chitram Ram Ramyathe Tham Thribhuvana Vapusham Vishnumeesam Namami

Om Namo Bhagavate Vasudevaya

Santhakaram Bujaga Sayanam Padmanabham Suresam,
Viswadharam Gagana sadrusam Megha Varnam Shubangam
Lakshmi Kantham Kamala Nayanam Yogi Hrid Dyana Gamyam
Vande Vishnum Bava Bhayaharam Sarva Lokaika Nadham

Megha Syamam Peetha Kouseya Vasam Srivatsangam Kausthuboth Bhasithangam
Punyopetham Pundareekayathaksham Vishnum Vande Sarva Lokaika Natham

Namah Samasta Bhutanam-Adi-Bhutaya Bhubrite
Aneka-Ruparupaya Vishnave Prabha-Vishnave

Sasanga Chakram Sakerita Kundalam Sappeethavastram Saraseruhekshanam,
Sahara Vaksha Sthala Shobhi Kousthubham Namai Vishnum Sirasa Chaturbhujam

Chayayam Parijatasys Hemasimhasanopari,
Aseenamam Budha Syama Mayathakashamalangrutham,
Chandranana Chathurbahum Sreevatsangitha Vakshasam,
Rukmani Satyabhamabhyam Sahitham Krishnamasraye.

Vishnu Sahasranamam Stotra Lyrics

Om Vishvam Vishnur-Vashatkaro Bhuta-Bhavya-Bhavat-Prabhuh
Bhutakrud Bhutabhrud Bhavo Bhutatma Bhuta-Bhavanah
Putatma Paramatma Cha Muktanam Parama Gatih
Avyayah Purusha Sakshi Kshetrajno-Kshara Eva Cha

Yogo Yogavidam Neta Pradhana-Purushesvarah
Narasimha-Vapu Shriman Kesavah Purushottamah
Sarvah Sarvah Sivah Sthanur-Bhutadir-Nidhir-Avyayah
Sambhavo Bhavano Bharta Prabhavah Prabhur-Isvarah

Svayambhuh Sambhur-Adityah Pushkaraksho Mahasvanah
Anandi-Nidhano Dhata Vidhata Dhaturuttamah
Aprameyo Hrishikesah Padma-Nabho-Mara-Prabhuh
Visvakarma Manustvashta Sthavishtah Sthaviro-Dhruvah

Agrahyah Sasvatah Krishno Lohitakshah Pratardanah
Prabhutas-Trikakubdhama Pavitram Mangalam Param
Isanah Pranadah Prano Jyeshthah Sreshthah Prajapatih
Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanah

Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Kramah
Anuttamo Duradharsah Krutajnah Krutiratmavan
Suresah Sharanam Sharma Vishvaretah Prajabhavah
Ahah Samvasaro Vyalah Pratyayah Sarvadarshanah

Ajah Sarveshvarah Siddhah Siddhih Sarvadir Acyutah
Vrushakapir Ameyatma Sarva-Yoga-Vinihshrutah
Vasur Vasumanah Satyah Samatma Sammitah Samah
Amoghah Pundarikaksho Vrusha-Karma Vrushakrutih

Rudro Bahushira Babhrur Vishva-Yonih Shuchi Sravah
Amrutah Shashvata-Sthanur Vararoho Maha-Tapah
Sarvagah Sarva-Vid-Bhanur Vishvaksheno Janardanah
Vedo Vedavid Avyango Vedango Vedavit Kavih

Lokadhyakshah Suradhyaksho Dharmadhyakshah Krutakrutah
Chaturatma Chaturvyuhas Chaturdamstras Chatur-Bhujah
Bhrajishnur-Bhojanam Bhokta Sahishnur Jagad-Adhijah
Anagho Vijayo Jeta Vishva-Yonih Punar-Vasuh

Upendro Vamanah Pramshur Amoghah Suchir Urjitah
Atindrah Samgrahah Sargo Dhrutatma Niyamo Yamah
Vedyo Vaidyah Sada-Yogi Viraha Madhavo Madhuh
Atindriyo Mahamayo Mahotsaho Mahabalah

Mahabuddir Mahaviryo Mahasaktir Mahadyutih
Anirdesyavapuh Shriman Ameyatma Mahadridhruk
Maheshvaso Mahibharta Shrinivasah Satam Gatih
Aniruddhah Suranando Govindo Govidam Patih

Marichir-Damano Hamsah Suparno Bhujagottamah
Hiranya-Nabha Sutapah Padmanabhah Prajapatih
Amrutyuh Sarva-Druk Simhah Sandhata Sandhiman Sthirah
Ajo Durmarshanah Shasta Vishrutatma Surariha

Gurur Gurutamo Dhama Satyah Satya-Parakramah
Nimisho Animishah Sragvi Vachaspatir Udaradhih
Agranir Gramanih Shriman Nyayo Neta Samiranah
Sahsra-Murdha Vishvatma Sahasraksha Sahasrapat

Avrtano Nivrutatma Samvrutah Sampramardanah
Ahah Samvartako Vahnir Anilo Dharani-Dharah
Suprasadah Prasannatma Vishva-Dhrug Vishva-Bhug Vibhuh
Sat-Karta Sat-Krutah Sadhur Jahnur Narayano Narah

Asankhyeyo Prameyatma Visistah Shishtakruch Chucih
Siddharthah Siddha-Sankalpah Siddhidah Siddhisadhanah
Vrushahi Vrushabho Vishnur Vrushaparva Vrushodarah
Vardhano Vardhamanascha Viviktah Shruti-Sagarah

Subhujo Durdharo Vagmi Mahendro Vasodo Vasuh
Naikarupo Bruhad-Rupah Shipivishtah Prakashana
Ojas Tejo Dyuti-Dharah Prakashatma Pratapanah
Vruddhah Spahstaksharo Mantras Chandramshur Bhaskaradyutih

Amrtamshu Dbhavo Bhanuh Shashabinduh Sureshvarah
Aushadham Jagatah Setuh Satya-Dharma-Prarakramah
Bhuta-Bhavya-Bhavan-Nathah Pavanah Pavano Analah
Kamaha Kamakrut Kantah Kamah Kamapradah Prabhuh

Yugadikrud Yugavarto Naikamayo Mahashanah
Adrushyo Vyakta-Rupascha Sahasrajid Anantajit
Ishtovishistah Shishtestah Sikhandi Nahusho Vrushah
Krodhaha Krodhakrut Karta Vishva-Bahur Mahidharah

Achyutah Prathitah Pranah Pranado Vasavanujah
Apam-Nidhir Adhishthanam Apramattah Pratishtitah
Skandah Skanda-Dharo Dhuryo Varado Vayuvahanah
Vashudevo Bruhad-Bhanur Adidevah Purandarah

Ashokas-Taranas-Tarah Surah Saurir Janeshvarah
Anukulah Shatavartah Padmi Padma-Nibhekshanah
Padmanabho Aravindakshah Padmagarbhah Sarirabhrut
Mahardhir Ruddho Vruddhatma Mahaksho Garuda-Dhvajah

Atulah Sarabho Bhimah Samayagno Havirharih
Sarvalakshana Lakshanyo Lakshmivan Samitinjayah
Viksharo Rohito Margo Hetur-Damodarah Sahah
Mahidharo Mahabhago Vegavan Amitashanah

Udbhavah Kshobhano Devan Shrigarbhah Parameshvarah
Karanam Kaaranam Karta Vikarta Gahano Guhah
Vyavasayo Vyavasthanah Samsthanah Sthanado Dhruvah
Parardhih Parama-Spashtas Tushtah Pushtah Subhekshanah

Ramo Viramo Virato Margo Neyo Nayonayah
Virah Shaktimatam Shreshtho Dharmo Dharma-Vid Uttamah
Vaikunthah Purushah Pranah Pranadah Pranavah Pruthuh
Hiranya-Garbhah Shatrughno Vyapto Vayur Adhokshajah

Rituh Sudarshanah Kalah Parameshti Parigrahah
Ugrah Samvatsaro Daksho Vishramo Vishva-Dakshinah
Vistarah Sthavara-Sthanuh Pramanam Bijam Avyayam
Arthonartho Mahakosho Mahabhogo Mahadhanah

Anirvinnah Sthavishthobhur Dharma-Yupo Maha-Makhah
Nakshatra-Nemir Nakshatri Kshamah Kshamah Samihanah
Yajna Ijyo Mahejyas Cha Kratuh Satram Satamgatih
Sarvadarshi Vimuktatma Sarvagyo Gynanam-Uttamam

Suvratah Sumukhah Sukshmah Sughoshah Sukhadah Suhrut
Manoharo Jita-Krodho Virabahur Vidaranah
Svapanah svavasho Vyapi Naikatma Naika-Karma-Krut
Vatsaro Vatsalo Vatsi Ratna-Garbho Dhaneshvarah

Dharmagub Dharmakrud Dharmi Sad-Asatksharam Aksharam
Avigyata Sahashramsur Vidhata Kruta-Lakshanah
Gabhasti-Nemih Sattvasthah Simho Bhuta-Maheshvarah
Adidevo Mahadevo Devesho Devabhrud-Guruh

Uttaro Gopatir Gopta Gyanagamyah Puratanah
Sharira-Bhuta-Bhrud Bhokta Kapindro Bhuridakshinah
Somapo Amrutapah Somah Purujit Purushottamah
Vinayo Jayah Satyasandho Dasharhah Satvatampatih

Jivo Vinayita-Sakshi Mukundo Amita Vikramah
Ambhonidhir Anantatma Mahodadhishayonatakah
Ajo Maharhah Svabhavyo Jitamitrah Pramodanah
Anando Nandano Nandah Satya-Dharma Trivikramah

Maharshih Kapilacharyah Krutagyo Medini-Patih
Tripadas Tridashadhyaksho Mahashrungah Krutantakrut
Mahavaraho Goivindah Sushenah Kanakangadi
Guhyo Gabhiro Gahano Guptas Chakra-Gadadharah

Vedhah Svango Ajitah Krishno Drudhah Sankarshano Acyutah
Varuno Vaaruno Vrukshah Pushkaraksho Mahamanah
Bhagavan Bhagahanandi Vanamali Halayudhah
Adityo Jyotir-Adityah Sahishnur Gatisattamah

Sudhanva-Khandaparashur-Daruno Dravinapradah
Divah-Spruk Sarva-Drug Vyaso Vachaspatir Ayonijah
Trisama Samagah Sama Nirvanam Bheshajam Bhishak
Sanyasakrut Chamah Santo Nishtha Shantih Parayanam

Shubhangah Shantidah Srashta Kumudah Kuvalesayah
Gohito Gopatir Gopta Vrushabhaksho Vrushapriyah
Anivarti Nivrutatma Samkshepta Kshema-Kruchivah
Shrivasta-Vakshah Shrivasah Shripatih Shrimatam-Varah

Shridah Shrishah Shrinivasah Shrinidhih Shri-Vibhavanah
Shridharah Shrikarah Shreyah Shriman Loka-Trayashrayah
Svakshah Svangah Shatanando Nandir Jyotir-Ganeshvarah
Vijitatma Vidheyatma Satkirtischinna-Samsayah

Udirnah Sarvata-Chakshur-Anisah Sasvata-Sthirah
Bhushayo Bhushano Bhutir Vishokah Shoka-Nashanah
Archishman Architah Kumbho Vishuddhatma Vishodhanah
Aniruddho Pratirathah Pradyumno Amita-Vikramah

Kalaneminiha Virah Saurih Sura-Janeshvarah
Trilokatma Trilokeshah Keshavah Keshiha Harih
Kamadevah Kamapalah Kami Kantah Krutagamah
Anirdeshya-Vapur Vishnur Viro Ananto Dhananjayah

Brahmanyo Brahmakrud-Brahma Brahma Brahma-Vivardhanah
Brahmavid Brahmano Brahmi Brahmgno Brahmana-Priyah
Mahakramo Mahakarma Mahateja Mahoragah
Mahakratur Mahayajva Mahayagyo Mahahavih

Stavyah Stavapriyah Stotram Stutih Stota Ranapriyah
Purnah Purayita Punyah Punyakirtir Anamayah
Manojavas Tirthakaro Vasureta Vasupradah
Vasuprado Vasudevo Vasur Vasumana Havih

Sadgatih Sat-Krutih Satta Sad-Bhutih Sat-Parayanah
Suraseno Yadushreshthah Sannivasah Suyamunah
Bhutavaso Vasudevah Sarvasu-Nilayo Analah
Darpaha Darpado Drupto Durdharo-Atha-Parajitah

Vishvamurtir Mahamurtir Diptamurtir Amurtiman
Anekamurtir Avyaktah Shatamurtih Shatananah
Eko Naikah Savah Kah Kim Yat Tat Padam-Anuttamam
Lokabandhur Lokanatho Madhavo Bhakta-Vastalah

Suvarna Varno Hemango Varangas Chandanangadi
Viraha Vishamah Sunyo Ghrutasir Achalaschalah
Amani Manado Manyo Lokasvami Triloka-Dhruk
Sumedha Medhajo Dhanyah Satyamedha Dharadharah

Tejovrusho Dyuti-Dharah Sarva-Shastra-Bhrutam-Varah
Pragrahonigraho Vyagro Naikashrungo Gadagrajah
Chaturmurtis Chaturbahus Chaturvyuhas Chaturgatih
Chaturatma Chaturbhavas Chaturvedavid Ekapat

Samavarto Anivrutatma Durjayo Duratikramah
Durlabho Durgamo Durgo Duravaso Durariha
Shubhango Lokasarangah Sutantus Tantu-Vardhanah
Indrakarma Mahakarma Krutakarma Krutagamah

Udbhavah Sundarah Sundo Ratnanabhah Sulochanah
Arko Vajasanah Shrungi Jayantah Sarva-Vij-Jayi
Suvarna-Bindur-Akshobhyah Sarva-Vagishvareshvarah
Mahahrado Maha-Garto Maha-Bhuto Maha-Nidhih

Kumudah Kundarah Kundah Parjanyah Pavano Anilah
Amrutasho Amrutavapuh Sarvagyah Sarvato-Mukha
Sulabhah Suvratah Siddhah Shatru-Jit Shatru-Tapanah
Nyagrodho Adumbaro-Svatthas Chanurandhra-Nishudhanah

Sahasrarchi Sapta-Jihvah Saptaidhah Sapta-Vahanah
Amurtir Anagho Achintyo Bhayakrud Bhaya-Nashanah
Anur Bruhat Krusah Sthulo Gunabrun Nirguno Mahan
Adhrutah Svadhrutah Svasyah Pragvamsho Vamshavardhanah

Bhara-Bhrut Kathito Yogi Yogishah Sarva-Kamadah
Ashramah Shramanah Kshamah Suparno Vayu-Vahanah
Dhanurdharo Dhanurvedo Dando Damayita Damah
Aparajitah Sarvasaho Niyanta Niyamo Yamah

Satvavan Satvikah Satyah Satya-Dharma-Parayanah
Abhiprayah Priyarho-Rhah Priyakrut Pritivardhanah
Vihayasagatir Jyotih Suruchir Huta-Bhug Vibhuh
Ravir Virochanah Suryah Savita Ravilochanah

Ananto Huta-Bhug Bhokta Sukhado Naikajo-Grajah
Anirvinnah Sadamarshi Lokadhishthana-Madbhutah
Sanat Sanatana-Tamah Kapilah Kapir Avyayah
Svastidah Svastikrut Svasti Svastibhuk Svasti-Dakshinah

Araudrah Kundali Chakri Vikramyurjita-Shasanah
Shabdatigah Shabdasahah Sisirah Sarvari-Karah
Akrurah Peshalo Daksho Dakshinah Kshiminam Varah
Vidvattamo Vitabhayah Punya-Shravana-Kirtanah

Uttarano Dushkrutiha Punyo Duh-Svapna-Nasanah
Viraha Rakshanah Santo Jivanah Paryavasthitah
Ananta-Rupo Ananta-Shri Jitamanyur Bhayapahah
Chaturashro Gabhiratma Vidisho Vyadisho Dishah

Anadi Bhurbhuvo Lakshmih Suviro Ruchirangadah
Janano Janajanmadir Bhimo Bhima-Parakramah
Adharanilayo Dhata Pushpahasah Prajagarah
Urdhvagah Sat-Pathacharah Pranadah Pranavah Panah

Pramanam Prananilayah Pranabhrut Pranajivanah
Tatvam Tatvavidekatma Janma-Mrutyu-Jaratigah
Bhurbhuvah Svastarus-Tarah Savita Prapitamahah
Yagyo Yagya-Patir-Yajva Yagyango Yagya-Vahanah

Yagyabhrud Yagyakrud Yagyi Yagyabhrug Yagyasadhanah
Yagyanantakrud Yagyaguhyam Annam Annada Eva Cha
Atmayonih Svayamjato Vaikhanah Samagayanah
Devaki-Nandanah Srashtha Kshitishah Papanashanah

Shankhabrun -Nandaki Chakri Sharangadhnva Gadadharah
Rathanga Panirakshobhyah Sarva-Praharanayudhah

Sree Sarva-Praha-Rana-Yudha Om Naman Ithi

Vanamali Gadi Sharangi Shankhi Chakri Cha Nandaki
Shriman Narayano Vishnur-Vasudevo-Abhirakshatu (repeat these 2 times)

Iteedam Keerta-Neeyasya Kesha-Vasya Maha-Tmanah |

Namnam sahasram divya-nam ashe-shena prakeer-titam

Ya Edam Shrunuyat Nityam Yaschhapi Parikeertayet
Nashubham-Prapnuyat-Kinchit So Mutreha-Cha-Manavah

Vedan-Tago Bramhana-Syat Kshatriyo Vijayee Bavet
Vaisyo Dhana-Samru-Ddhasyat Shhoodra Sukha Mavap-Nuyat

Dharmarthee Prapnu-Yatdharmam Artharthee Chartha Mapnuyat
Kamana-Vapnuyat-Kamee Prajarthee Chapnu-Yat-Prajam

Bhakt-Imanya Sadotthaya Shuchi-Stadgata Manasah
Sahasram Vasu-Devasya Namna Metat Prakee-Rtayet

Yashah Prapnoti Vipulam Ynati Praadhanya Meva-Cha
Achalam shriya mapnothi shreyah prapnotya-nuttamam

Na Bhayam Kvachi Dapnoti Veeryam Tejachha Vindati
Bhava Tyarogo Dhyu-Timan Bala-Roopa Gunan-Vitah

Rogarto Muchyate Rogat Baddho Muchyeta Bandhanat
Bhaya Nmuchyeta Bheetastu Muchye Tapanna Apadha

Durganya-Titara Tyashu Purushah Purusho-Ttamam
Stuva Nnama-Saha-Srena Nityam Bhakti Saman-Vitah

Vasu-Deva-Shrayo Marthyo Vasu-Deva Para-Yanah
Sarva-Papa Vishu-Ddhatma Yati Bramha Sana-Tanam

Na Vasu-Deva Bhakta-Nam Ashubham Vidyate Kvachit
Janma Mrithyu Jara Vyadhi Bhayam Naivapa Jayate

Emam Stava Madhee-Yanah Shraddha-Bhakti Sama-Nvitah
Yujye Tatam Sukha-Kshantih Shree-Dhrati Smruti Keertibhih

Na Krodho Na Matsaryam Na Lobho Na Shubha-Matih
Bhavanti Kruta Punyanam Bhakta-Nam Puru-Shottame

Dhyou Sachan-Drarka Nakshatra Kham Disho Bhoorma-Hodadhih
Vasu-Devasya Veeryena Vidhrutani Mahat-Manah

Sa-Sura-Sura Gandharvam Sa-Yaksho-Raga Raksha-Sam
Jaga-Dvashe Varta-Tedam Krishnasya Sachara-Charam

Indri-Yani Mano-Buddhih Satvam Tejo-Balam Dhrutih|
Vasu-Devatma Kanyahuh Kshetram-Kshetragyna Eva Cha

Sarva-Gamana Macharah Prathamam Pari-Kalpate
Aachara Prabhavo Dharmo Dharmasya Pradhu-Rachyutah

Rushayah Pitaro Devah Maha-Bhootani Dhatavah |
Jangama-Jangamam Chedam Jagannaraya-Nodbhavam

Yogo Gynanam Tatha Sankhyam Vidya Shilpadi Karma-Cha
Vedah Shasthrani Vigynana Etat-Sarvam Janar-Danat

Eko-Vishnu Rmaha-Dbhootam Prutha-Gbhoota Nyanekasah
Trilon-Lokan-Vyapya-Bhootatma Bhujkte Vishva-Bhugavyayah

Emam Stavam Bhagavato Vishnor-Vyasena Keertitam
Pathedya Echhet Purushah Shreyah Praptum Sukhani-Cha

Vishve-Shvara Majam Devam Jagatah Prabhu Mavyam
Bhajanti Ye Pushka-Raksham Nate Yanti Para-Bhavam

Na Te Yanti Para-Bhavam Om Nama Iti

Arjuna Uvacha

Padma-Patra Visha-Laksha Padma-Nabha Suro-Ttama
Bhaktana Manu-Raktanam Trata Bhava Janar-Dana

Shree Bhagavan Uvacha

Yo-Mam Nama Saha-Srena Stotu Michhati Pandava
Sho Ha Mekena Shlokena Stuta Eva Na Samshayah

Stita Eva Na Samshaya Om Nama Iti

Vyasa Uvacha

Vasa-Naad Vasu Devsaya Vasitham Te Jaga-Thrayam
Sarva-Butha Nivaso Si Vaasu-Deva Namo Stute

Vasu-Deva Namostute Om Nama Iti

Parvati Uyvachv

Keno-Paayena Laghunaa Vishnur-Nama Saha-Skrakam
Patyate Pamditeh Nityam Shortu Michha Myaham Prabho

Eshwara Uvacha

Shree-Rama Ram Rameti Rame Raame Mano-Rame
Saha-Sranaama Tattulyam Raama-Naama Varaa-Nane

(Read the above 2 lines 2 more times)

Raama-Naama Varaa-Nana Om Nama Iti

Bramho Uvacha

Namo Stvana-Ntaya Saha-Sramurtaye
Saha-Srapaa-Dakshi Shiroru-Bahave
Saha-Sranaamne Puru-Shaya Shashvate
Saha-Srakoti-Yuga-Dharine Namah
Saha-Srakoti Yuga-Dharina Om Nama Iti

Sanjaya Uvacha

Yatra Yoge-Shvarah Krushno Yatra Paardho Dhanur-Dharah
Tatra-Shreeh Vijayo Bhutih Dhruva Neetih Mati Rmama

Shree Bhagawan Uvacha

Ananya-Schanta-Yanto Mam Ye Janaah Paryu-Panate
Tesham Nitya-Bhiyuktanaam Yoga-Kshemam Vaha-Myaham

Parithrayana Sadhunam Vinasaya Cha Dushkritham,
Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge

Aartha-Vishanna-Shithila-Schabhitah Ghoreshucha-Vyadhi-Varthamanah
Samkeertya-Narayana-Shabda-Matram Vimukta-Duhghah-Sukhino-Bhavanti

Kayena-Vaacha Mana-Sendhriyerva
Buddhyatma-Naavaa Prakrute-Swabhawat
Karomi Yadyat Sakalam Parasmai
Naaraa-Yanayeti Samarpayami

Sarvam Shree-Krishnar-Panamastu

 

(Meanings: based upon the commentary of Shankaracharya)

Advertisements

Sahasranamavali

(Lord Vishnu’s 1.000 Names and Their Meanings)

vishnu_paramatma_by_vishnu108-d4n8hjb

According to Hindu folklore, Lord Vishnu is considered to be the Supreme God of the existence. The folklore talks about two aspects of Lord Vishnu. On one hand, he is shown as quiet, pleasant and gentle. But his second aspect is dangerous where he is shown in a comfortable posture on Kalswarup Sheshnag (king of snakes).

Below Are The 1000 Names of Lord Vishnu and Their Meanings:

1) vishvam: He who is the universe, the virat-purusha
2) vishnuh: He who pervades everywhere
3) vashatkaarah: He who is invoked for oblations
4) bhoota-bhavya-bhavat-prabhuh: The Lord of past, present and future
5) bhoota-krit: The creator of all creatures
6) bhoota-bhrit: He who nourishes all creatures
7) bhaavo: He who becomes all moving and nonmoving things
8) bhootaatmaa: The aatman of all beings
9) bhoota-bhaavanah: The cause of the growth and birth of all creatures
10) pootaatmaa: He with an extremely pure essence
11) paramaatmaa: The Supersoul
12) muktaanaam paramaa gatih: The final goal, reached by liberated souls
13) avyayah: Without destruction
14) purushah: He who dwells in the city of nine gates
15) saakshee: The witness
16) kshetrajnah: The knower of the field
17) akshara: Indestructible
18) yogah: He who is realized through yoga
19) yoga-vidaam netaa: The guide of those who know yoga
20) pradhaana-purusheshvarah: Lord of pradhaana and purusha
21) naarasimha-vapuh: He whose form is man-lion
22) shreemaan: He who is always with shree
23) keshavah: He who has beautiful locks of hair
24) purushottamah: The Supreme Controller
25) sarvah: He who is everything
26) sharvas: The auspicious
27) shivah: He who is eternally pure
28) sthaanuh: The pillar, the immovable truth
29) bhootaadih: The cause of the five great elements
30) nidhir-avyayah: The imperishable treasure
31) sambhavah: He who descends of His own free will
32) bhaavanah: He who gives everything to his devotees
33) bhartaa: He who governs the entire living world
34) prabhavah: The womb of the five great elements
35) prabhuh: The Almighty Lord
36) eeshvarah: He who can do anything without any help
37) svayambhooh: He who manifests from Himself
38) shambhuh: He who brings auspiciousness
39) aadityah: The son of Aditi (Vaamana)
40) pushkaraakshah: He who has eyes like the lotus
41) mahaasvanah: He who has a thundering voice
42) anaadi-nidhanah: He without origin or end
43) dhaataa: He who supports all fields of experience
44) vidhaataa: The dispenser of fruits of action
45) dhaaturuttamah: The subtlest atom
46) aprameyah: He who cannot be perceived
47) hrisheekeshah: The Lord of the senses
48) padmanaabhah: He from whose navel comes the lotus
49) amaraprabhuh: The Lord of the devas
50) vishvakarmaa: The creator of the universe
51) manuh: He who has manifested as the Vedic mantras
52) tvashtaa: He who makes huge things small
53) sthavishtah: The supremely gross
54) sthaviro dhruvah: The ancient, motionless one
55) agraahyah: He who is not perceived sensually
56) shaashvatah: He who always remains the same
57) krishno: He whose complexion is dark
58) lohitaakshah: Red-eyed
59) pratardanah: The Supreme destruction
60) prabhootas: Ever-full
61) trikakub-dhaama: The support of the three quarters
62) pavitram: He who gives purity to the heart
63) mangalam param: The Supreme auspiciousness
64) eeshanah: The controller of the five great elements
65) praanadah: He who gives life
66) praano: He who ever lives
67) jyeshthah: Older than all
68) shreshthah: The most glorious
69) prajaapatih: The Lord of all creatures
70) hiranyagarbhah: He who dwells in the womb of the world
71) bhoogarbhah: He who is the womb of the world
72) maadhavah: Husband of Lakshmi
73) madhusoodanah: Destroyer of the Madhu demon
74) eeshvarah: The contoller
75) vikramee: He who is full of prowess
76) dhanvee: He who always has a divine bow
77) medhaavee: Supremely intelligent
78) vikramah: He who stepped (Vaamana)
79) kramah: All-pervading
80) anuttamah: Incomparably great
81) duraadharshah: He who cannot be attacked successfully
82) kritajnah: He who knows all that is
83) kritih: He who rewards all our actions
84) aatmavaan: The self in all beings
85) sureshah: The Lord of the demigods
86) sharanam: The refuge
87) sharma: He who is Himself infinite bliss
88) visva-retaah: The seed of the universe
89) prajaa-bhavah: He from whom all praja comes
90) ahah: He who is the nature of time
91) samvatsarah: He from whom the concept of time comes
92) vyaalah: The serpent (vyaalah) to athiests
93) pratyayah: He whose nature is knowledge
94) sarvadarshanah: All-seeing
95) ajah: Unborn
96) sarveshvarah: Controller of all
97) siddhah: The most famous
98) siddhih: He who gives moksha
99) sarvaadih: The beginning of all
100) achyutah: Infallible
101) vrishaakapih: He who lifts the world to dharma
102) ameyaatmaa: He who manifests in infinite varieties
103) sarva-yoga-vinissritah: He who is free from all attachments
104) vasuh: The support of all elements
105) vasumanaah: He whose mind is supremely pure
106) satyah: The truth
107) samaatmaa: He who is the same in all
108) sammitah: He who has been accepted by authorities
109) samah: Equal
110) amoghah: Ever useful
111) pundareekaakshah: He who dwells in the heart
112) vrishakarmaa: He whose every act is righteous
113) vrishaakritih: The form of dharma
114) rudrah: He who makes all people weep
115) bahu-shiraah: He who has many heads
116) babhrur: He who rules over all the worlds
117) vishvayonih: The womb of the universe
118) shuchi-shravaah: He who has beautiful, sacred names
119) amritah: Immortal
120) shaashvatah-sthaanur: Permanent and immovable
121) varaaroho: The most glorious destination
122) mahaatapaah: He of great tapas
123) sarvagah: All-pervading
124) sarvavid-bhaanuh: All-knowing and effulgent
125) vishvaksenah: He against whom no army can stand
126) janaardanah: He who gives joy to good people
127) vedah: He who is the Vedas
128) vedavid: The knower of the Vedas
129) avyangah: Without imperfections
130) vedaangah: He whose limbs are the Vedas
131) vedavit: He who contemplates upon the Vedas
132) kavih: The seer
133) lokaadhyakshah: He who presides over all lokas
134) suraadhyaksho: He who presides over all devas
135) dharmaadhyakshah: He who presides over dharma
136) krita-akritah: All that is created and not created
137) chaturaatmaa: The four-fold self
138) chaturvyoohah: Vasudeva, Sankarshan etc
139) chaturdamstrah: He who has four canines (Nrsimha)
140) chaturbhujah: Four-handed
141) bhraajishnur: Self-effulgent consciousness
142) bhojanam: He who is the sense-objects
143) bhoktaa: The enjoyer
144) sahishnuh: He who can suffer patiently
145) jagadaadijah: Born at the beginning of the world
146) anaghah: Sinless
147) vijayah: Victorious
148) jetaa: Ever-successful
149) vishvayonih: He who incarnates because of the world.
150) punarvasuh: He who lives repeatedly in different bodies.
151) upendrah: The younger brother of Indra (vaamana)
152) vaamanah: He with a dwarf body
153) praamshuh: He with a huge body
154) amoghah: He whose acts are for a great purpose
155) shuchih: He who is spotlessly clean
156) oorjitah: He who has infinite vitality
157) ateendrah: He who surpasses Indra
158) samgrahah: He who holds everything together
159) sargah: He who creates the world from Himself
160) dhritaatmaa: Established in Himself
161) niyamo: The appointing authority
162) yamah: The administrator
163) vedyah: That which is to be known
164) vaidyah: The Supreme doctor
165) sadaa-yogee: Always in yoga
166) veerahaa: He who destroys the mighty heroes
167) maadhavo: The Lord of all knowledge
168) madhuh: Sweet
169) ateendriyo: Beyond the sense organs
170) mahaamayo: The Supreme Master of all Maayaa
171) mahotsaaho: The great enthusiast
172) mahaabalah: He who has supreme strength
173) mahaabuddhir: He who has supreme intelligence
174) mahaa-veeryah: The supreme essence
175) mahaa-shaktih: All-powerful
176) mahaa-dyutih: Greatly luminous
177) anirdeshya-vapuh: He whose form is indescribable
178) shreemaan: He who is always courted by glories
179) ameyaatmaa: He whose essence is immeasurable
180) mahaadri-dhrik: He who supports the great mountain
181) maheshvaasah: He who wields shaarnga
182) maheebhartaa: The husband of mother earth
183) shreenivaasah: The permanent abode of Shree
184) sataam gatih: The goal for all virtuous people
185) aniruddhah: He who cannot be obstructed
186) suraanando: He who gives out happiness
187) govindah: The protector of the cows
188) govidaam-patih: The Lord of all men of wisdom
189) mareechih: Effulgence
190) damanah: He who controls rakshasas
191) hamsah: The swan
192) suparnah: Beautiful-winged (Two birds analogy)
193) bhujagottamah: The serpent Ananta
194) hiranyanaabhah: He who has a golden navel
195) sutapaah: He who has glorious tapas
196) padmanaabhah: He whose navel is like a lotus
197) prajaapatih: He from whom all creatures emerge
198) amrityuh: He who knows no death
199) sarva-drik: The seer of everything
200) simhah: He who destroys
201) sandhaataa: The regulator
202) sandhimaan: He who seems to be conditioned
203) sthirah: Steady
204) ajah: He who takes the form of Aja, Brahma
205) durmarshanah: He who cannot be vanquished
206) shaastaa: He who rules over the universe
207) visrutaatmaa: He who is called atma in the Vedas
208) suraarihaa: Destroyer of the enemies of the devas
209) guruh: The teacher
210) gurutamah: The greatest teacher
211) dhaama: The goal
212) satyah: He who is Himself the truth
213) satya-paraakramah: Dynamic Truth
214) nimishah: He who has closed eyes in contemplation
215) animishah: He who remains unwinking; ever knowing
216) sragvee: He who always wears a garland of undecaying flowers
217) vaachaspatir-udaara-dheeh: He who is eloquent in championing the Supreme law of life; He with a large-hearted intelligence
218) agraneeh: He who guides us to the peak
219) graamaneeh: He who leads the flock
220) shreemaan: The possessor of light, effulgence, glory
221) nyaayah: Justice
222) netaa: The leader
223) sameeranah: He who sufficiently administers all movements of all living creatures
224) sahasra-moordhaa: He who has endless heads
225) vishvaatmaa: The soul of the universe
226) sahasraakshah: Thousands of eyes
227) sahasrapaat: Thousand-footed
228) aavartanah: The unseen dynamism
229) nivritaatmaa: The soul retreated from matter
230) samvritah: He who is vieled from the jiva
231) sam-pramardanah: He who persecutes evil men
232) ahassamvartakah: He who thrills the day and makes it function vigorously
233) vahnih: Fire
234) anilah: Air
235) dharaneedharah: He who supports the earth
236) suprasaadah: Fully satisfied
237) prasanaatmaa: Ever pure and all-blissful self
238) vishva-dhrik: Supporter of the world
239) vishvabhuk: He who enjoys all experiences
240) vibhuh: He who manifests in endless forms
241) satkartaa: He who adores good and wise people
242) satkritah: He who is adored by all good people
243) saadhur: He who lives by the righteous codes
244) jahnuh: Leader of men
245) naaraayanah: He who resides on the waters
246) narah: The guide
247) asankhyeyah: He who has numberlesss names and forms
248) aprameyaatmaa: A soul not known through the pramanas
249) vishishtah: He who transcends all in His glory
250) shishta-krit: The law-maker
251) shuchih: He who is pure
252) siddhaarthah: He who has all arthas
253) siddhasankalpah: He who gets all He wishes for
254) siddhidah: The giver of benedictions
255) siddhisaadhanah: The power behind our sadhana
256) vrishaahee: Controller of all actions
257) vrishabhah: He who showers all dharmas
258) vishnuh: Long-striding
259) vrishaparvaa: The ladder leading to dharma (As well as dharma itself)
260) vrishodarah: He from whose belly life showers forth
261) vardhanah: The nurturer and nourisher
262) vardhamaanah: He who can grow into any dimension
263) viviktah: Separate
264) shruti-saagarah: The ocean for all scripture
265) subhujah: He who has graceful arms
266) durdurdharah: He who cannot be known by great yogis 267) vaagmee: He who is eloquent in speech
268) mahendrah: The lord of Indra
269) vasudah: He who gives all wealth
270) vasuh: He who is Wealth
271) naika-roopo: He who has unlimited forms
272) brihad-roopah: Vast, of infinite dimensions
273) shipivishtah: The presiding deity of the sun
274) prakaashanah: He who illuminates
275) ojas-tejo-dyutidharah: The possessor of vitality, effulgence and beauty
276) prakaashaatmaa: The effulgent self
277) prataapanah: Thermal energy; one who heats
278) riddhah: Full of prosperity
279) spashtaaksharo: One who is indicated by OM
280) mantrah: The nature of the Vedic mantras
281) chandraamshuh: The rays of the moon
282) bhaaskara-dyutih: The effulgence of the sun
283) amritaamsoodbhavo: The moon who gives flavor to vegetables
284) bhaanuh: Self-effulgent
285) shashabindhuh: The moon who has a rabbit-like spot 286) sureshvarah: A person of extreme charity
287) aushadham: Medicine
288) jagatas-setuh: A bridge across the material energy
289) satya-dharma-paraakramah: One who champions heroically for truth and righteousness
290) bhoota-bhavya-bhavan-naathah: The Lord of past, present and future
291) pavanah: The air that fills the universe
292) paavanah: He who gives life-sustaining power to air
293) analah: Fire
294) kaamahaa: He who destroys all desires
295) kaamakrit: He who fulfills all desires
296) kaantah: He who is of enchanting form
297) kaamah: The beloved
298) kaamapradah: He who supplies desired objects
299) prabhuh: The Lord
300) yugaadi-krit: The creator of the yugas
301) yugaavartah The law behind time
302) naikamaayah: He whose forms are endless and varied 303) mahaashanah: He who eats up everything
304) adrishyah: Imperceptible
305) vyaktaroopah: He who is perceptible to the yogi
306) sahasrajit: He who vanquishes thousands
307) anantajit: Ever-victorious
308) ishtah: He who is invoked through Vedic rituals
309) visishtah: The noblest and most sacred
310) sishteshtah: The greatest beloved
311) shikhandee: He who wears a peacock feather
312) nahushah: He who binds all with maya
313) vrishah: He who is dharma
314) krodhahaa: He who destroys anger
315) krodhakrit-kartaa: He who generates anger against the lower tendency
316) visvabaahuh: He whose hand is in everything
317) maheedharah: The support of the earth
318) achyutah: He who undergoes no changes
319) prathitah: He who exists pervading all
320) praanah: The prana in all living creatures
321) praanadah: He who gives prana
322) vaasavaanujah: The brother of Indra
323) apaam-nidhih: Treasure of waters (the ocean)
324) adhishthaanam: The substratum of the entire universe
325) apramattah: He who never makes a wrong judgement 326) pratishthitah: He who has no cause
327) skandah: He whose glory is expressed through Subrahmanya
328) skanda-dharah: Upholder of withering righteousness
329) dhuryah: Who carries out creation etc without hitch
330) varadah: He who fulfills boons
331) vaayuvaahanah: Controller of winds
332) vaasudevah: Dwelling in all creatures although not affected by that condition
333) brihat-bhaanuh: He who illumines the world with the rays of the sun and moon
334) aadidevah: The primary source of everything
335) purandarah: Destroyer of cities
336) ashokah: He who has no sorrow
337) taaranah: He who enables others to cross
338) taarah: He who saves
339) shoorah: The valiant
340) shaurih: He who incarnated in the dynasty of Shoora
341) janeshvarah: The Lord of the people
342) anukoolah: Well-wisher of everyone
343) sataavarttah: He who takes infinite forms
344) padmee: He who holds a lotus
345) padmanibhekshanah: Lotus-eyed
346) padmanaabhah: He who has a lotus-navel
347) aravindaakshah: He who has eyes as beautiful as the lotus
348) padmagarbhah: He who is being meditated upon in the lotus of the heart
349) shareerabhrit: He who sustains all bodies
350) maharddhi: One who has great prosperity
351) riddhah: He who has expanded Himself as the universe
352) Vriddhaatmaa: The ancient self
353) mahaakshah: The great-eyed
354) garudadhvajah: One who has Garuda on His flag
355) atulah: Incomparable
356) sharabhah: One who dwells and shines forth through the bodies
357) bheemah: The terrible
358) samayajnah: One whose worship is nothing more than keeping an equal vision of the mind by the devotee
359) havirharih: The receiver of all oblation
360) sarva-lakshana-lakshanyah: Known through all proofs
361) lakshmeevaan: The consort of Laksmi
362) samitinjayah: Ever-victorious
363) viksharah: Imperishable
364) rohitah: The fish incarnation
365) maargah: The path
366) hetuh: The cause
367) daamodarah: Whose stomach is marked with three lines
368) sahah: All-enduring
369) maheedharah: The bearer of the earth
370) mahaabhaago: He who gets the greates share in every Yajna
371) vegavaan: He who is swift
372) amitaashanah: Of endless appetite
373) udbhavah: The originator
374) kshobhanah: The agitator
375) devah: He who revels
376) shreegarbhah: He in whom are all glories
377) parameshvarah: The Supreme Lord
378) karanam: The instrument
379) kaaranam: The cause
380) kartaa: The doer
381) vikartaa: Creator of the endless varieties that make up the universe
382) gahanah: The unknowable
383) guhah: He who dwells in the cave of the heart
384) vyavasaayah: Resolute
385) vyavasthaanah: The substratum
386) samsthaanah: The ultimate authority
387) sthaanadah: He who confers the right abode
388) dhruvah: The changeless in the midst of changes
389) pararddhih: He who has supreme manifestations
390) paramaspashtah: The extremely vivid
391) tushtah: One who is contented with a very simple offering
392) pushtah: One who is ever-full
393) shubhekshanah: All-auspicious gaze
394) raamah: One who is most handsome
395) viraamah: The abode of perfect-rest
396) virajo: Passionless
397) maargah: The path
398) neyah: The guide
399) nayah: One who leads
400) anayah: One who has no leader
401) veerah: The valiant
402) shaktimataam-shresthah: The best among the powerful
403) dharmah: The law of being
404) dharmaviduttamah: The highest among men of realisation
405) vaikunthah: One who prevents men from straying on wrong paths
406) purushah: One who dwells in all bodies
407) praanah: Life
408) praanadah: Giver of life
409) pranavah: He who is praised by the gods
410) prituh: The expanded
411) hiranyagarbhah: The creator
412) shatrughnah: The destroyer of enemies
413) vyaaptah: The pervader
414) vaayuh: The air
415) adhokshajah: One whose vitality never flows downwards
416) rituh: The seasons
417) sudarshanah: He whose meeting is auspicious
418) kaalah: He who judges and punishes beings
419) parameshthee: One who is readily available for experience within the heart
420) parigrahah: The receiver
421) ugrah: The terrible
422) samvatsarah: The year
423) dakshah: The smart
424) vishraamah: The resting place
425) vishva-dakshinah: The most skilful and efficient
426) vistaarah: The extension
427) sthaavarah-sthaanuh: The firm and motionless
428) pramaanam: The proof
429) beejamavyayam: The Immutable Seed
430) arthah: He who is worshiped by all
431) anarthah: One to whom there is nothing yet to be fulfilled
432) mahaakoshah: He who has got around him great sheaths
433) mahaabhogah: He who is of the nature of enjoyment
434) mahaadhanah: He who is supremely rich
435) anirvinnah: He who has no discontent
436) sthavishthah: One who is supremely huge
437) a-bhooh: One who has no birth
438) dharma-yoopah: The post to which all dharma is tied
439) mahaa-makhah: The great sacrificer
440) nakshatranemir: The nave of the stars
441) nakshatree: The Lord of the stars (the moon)
442) kshamah: He who is supremely efficient in all undertakings
443) kshaamah: He who ever remains without any scarcity
444) sameehanah: One whose desires are auspicious
445) yajnah: One who is of the nature of yajna
446) ijyah: He who is fit to be invoked through yajna
447) mahejyah: One who is to be most worshiped
448) kratuh: The animal-sacrifice
449) satram: Protector of the good
450) sataam-gatih: Refuge of the good
451) sarvadarshee: All-knower
452) vimuktaatmaa: The ever-liberated self
453) sarvajno: Omniscient
454) jnaanamuttamam: The Supreme Knowledge
455) suvratah: He who ever-perfoeming the pure vow
456) sumukhah: One who has a charming face
457) sookshmah: The subtlest
458) sughoshah: Of auspicious sound
459) sukhadah: Giver of happiness
460) suhrit: Friend of all creatures
461) manoharah: The stealer of the mind
462) jita-krodhah: One who has conquered anger
463) veerabaahur: Having mighty arms
464) vidaaranah: One who splits asunder
465) svaapanah: One who puts people to sleep
466) svavashah: He who has everything under His control
467) vyaapee: All-pervading
468) naikaatmaa: Many souled
469) naikakarmakrit: One who does many actions
470) vatsarah: The abode
471) vatsalah: The supremely affectionate
472) vatsee: The father
473) ratnagarbhah: The jewel-wombed
474) dhaneshvarah: The Lord of wealth
475) dharmagub: One who protects dharma
476) dharmakrit: One who acts according to dharma
477) dharmee: The supporter of dharma
478) sat: existence
479) asat: illusion
480) ksharam: He who appears to perish
481) aksharam: Imperishable
482) avijnaataa: The non-knower (The knower being the conditioned soul within the body)
483) sahasraamshur: The thousand-rayed
484) vidhaataa: All supporter
485) kritalakshanah: One who is famous for His qualities
486) gabhastinemih: The hub of the universal wheel
487) sattvasthah: Situated in sattva
488) simhah: The lion
489) bhoota-maheshvarah: The great lord of beings
490) aadidevah: The first deity
491) mahaadevah: The great deity
492) deveshah: The Lord of all devas
493) devabhrit-guruh: Advisor of Indra
494) uttarah: He who lifts us from the ocean of samsara
495) gopatih: The shepherd
496) goptaa: The protector
497) jnaanagamyah: One who is experienced through pure knowledge
498) puraatanah: He who was even before time
499) shareera-bhootabhrit: One who nourishes the nature from which the bodies came
500) bhoktaa: The enjoyer
501) kapeendrah: Lord of the monkeys (Rama)
502) bhooridakshinah: He who gives away large gifts
503) somapah: One who takes Soma in the yajnas
504) amritapah: One who drinks the nectar
505) somah: One who as the moon nourishes plants
506) purujit: One who has conquered numerous enemies
507) purusattamah: The greatest of the great
508) vinayah: He who humiliates those who are unrighteous
509) jayah: The victorious
510) satyasandhah: Of truthful resolution
511) daashaarhah: One who was born in the Dasarha race
512) saatvataam-patih: The Lord of the Satvatas
513) jeevah: One who functions as the ksetrajna
514) vinayitaa-saakshee: The witness of modesty
515) mukundah: The giver of liberation
516) amitavikramah: Of immeasurable prowess
517) ambho-nidhir: The substratum of the four types of beings
518) anantaatmaa: The infinite self
519) mahodadhishayah: One who rests on the great ocean
520) antakah: The death
521) ajah: Unborn
522) mahaarhah: One who deserves the highest worship
523) svaabhaavyah: Ever rooted in the nature of His own self
524) jitaamitrah: One who has conquered all enemies
525) pramodanah: Ever-blissful
526) aanandah: A mass of pure bliss
527) nandanah: One who makes others blissful
528) nandah: Free from all worldly pleasures
529) satyadharmaa: One who has in Himself all true dharmas
530) trivikramah: One who took three steps
531) maharshih kapilaachaaryah: He who incarnated as Kapila, the great sage
532) kritajnah: The knower of the creation
533) medineepatih: The Lord of the earth
534) tripadah: One who has taken three steps
535) tridashaadhyaksho: The Lord of the three states of consciousness
536) mahaashringah: Great-horned (Matsya)
537) kritaantakrit: Destroyer of the creation
538) mahaavaraaho: The great boar
539) govindah: One who is known through Vedanta
540) sushenah: He who has a charming army
541) kanakaangadee: Wearer of bright-as gold armlets
542) guhyo: The mysterious
543) gabheerah: The unfathomable
544) gahano: Impenetrable
545) guptah: The well-concealed
546) chakra-gadaadharah: Bearer of the disc and mace
547) vedhaah: Creator of the universe
548) svaangah: One with well-proportioned limbs
549) ajitah: Vanquished by none
550) krishnah: Dark-complexioned
551) dridhah: The firm
552) sankarshanochyutah: He who absorbs the whole creation into His nature and never falls away from that nature
553) varunah: One who sets on the horizon (Sun)
554) vaarunah: The son of Varuna (Vasistha or Agastya)
555) vrikshah: The tree
556) pushkaraakshah: Lotus eyed
557) mahaamanaah: Great-minded
558) bhagavaan: One who possesses six opulences
559) bhagahaa: One who destroys the six opulences during pralaya
560) aanandee: One who gives delight
561) vanamaalee: One who wears a garland of forest flowers
562) halaayudhah: One who has a plough as His weapon
563) aadityah: Son of Aditi
564) jyotiraadityah: The resplendence of the sun
565) sahishnuh: One who calmly endures duality
566) gatisattamah: The ultimate refuge for all devotees
567) sudhanvaa: One who has Shaarnga
568) khanda-parashur: One who holds an axe
569) daarunah: Merciless towards the unrighteous
570) dravinapradah: One who lavishly gives wealth
571) divah-sprik: Sky-reaching
572) sarvadrik-vyaaso: One who creates many men of wisdom
573) vaachaspatir-ayonijah: One who is the master of all vidyas and who is unborn through a womb
574) trisaamaa: One who is glorified by Devas, Vratas and Saamans
575) saamagah: The singer of the sama songs
576) saama: The Sama Veda
577) nirvaanam: All-bliss
578) bheshajam: Medicine
579) bhishak: Physician
580) samnyaasa-krit: Institutor of sannyasa
581) samah: Calm
582) shaantah: Peaceful within
583) nishthaa: Abode of all beings
584) shaantih: One whose very nature is peace
585) paraayanam: The way to liberation
586) shubhaangah: One who has the most beautiful form
587) shaantidah: Giver of peace
588) shrashtaa: Creator of all beings
589) kumudah: He who delights in the earth
590) kuvaleshayah: He who reclines in the waters
591) gohitah: One who does welfare for cows
592) gopatih: Husband of the earth
593) goptaa: Protector of the universe
594) vrishabhaaksho: One whose eyes rain fulfilment of desires
595) vrishapriyah: One who delights in dharma
596) anivartee: One who never retreats
597) nivrittaatmaa: One who is fully restrained from all sense indulgences
598) samksheptaa: The involver
599) kshemakrit: Doer of good
600) shivah: Auspiciousness
601) shreevatsa-vakshaah: One who has sreevatsa on His chest
602) shrevaasah: Abode of Sree
603) shreepatih: Lord of Laksmi
604) shreemataam varah: The best among glorious
605) shreedah: Giver of opulence
606) shreeshah: The Lord of Sree
607) shreenivaasah: One who dwells in the good people
608) shreenidhih: The treasure of Sree
609) shreevibhaavanah: Distributor of Sree
610) shreedharah: Holder of Sree
611) shreekarah: One who gives Sree
612) shreyah: Liberation
613) shreemaan: Possessor of Sree
614) loka-trayaashrayah: Shelter of the three worlds
615) svakshah: Beautiful-eyed
616) svangah: Beautiful-limbed
617) shataanandah: Of infinite varieties and joys
618) nandih: Infinite bliss
619) jyotir-ganeshvarah: Lord of the luminaries in the cosmos
620) vijitaatmaa: One who has conquered the sense organs
621) vidheyaatmaa: One who is ever available for the devotees to command in love
622) sat-keertih: One of pure fame
623) chinnasamshayah: One whose doubts are ever at rest
624) udeernah: The great transcendent
625) sarvatah-chakshuh: One who has eyes everywhere
626) aneeshah: One who has none to Lord over Him
627) shaashvata-sthirah: One who is eternal and stable
628) bhooshayah: One who rested on the ocean shore (Rama)
629) bhooshanah: One who adorns the world
630) bhootih: One who is pure existence
631) vishokah: Sorrowless
632) shoka-naashanah: Destroyer of sorrows
633) archishmaan: The effulgent
634) architah: One who is constantly worshipped by His devotees
635) kumbhah: The pot within whom everything is contained
636) vishuddhaatmaa: One who has the purest soul
637) vishodhanah: The great purifier
638) anniruddhah: He who is invincible by any enemy
639) apratirathah: One who has no enemies to threaten Him
640) pradyumnah: Very rich
641) amitavikramah: Of immeasurable prowess
642) kaalanemi-nihaa: Slayer of Kalanemi
643) veerah: The heroic victor
644) shauri: One who always has invincible prowess
645) shoora-janeshvarah: Lord of the valiant
646) trilokaatmaa: The self of the three worlds
647) trilokeshah: The Lord of the three worlds
648) keshavah: One whose rays illumine the cosmos
649) keshihaa: Killer of Kesi
650) harih: The destroyer
651) kaamadevah: The beloved Lord
652) kaamapaalah: The fulfiller of desires
653) kaamee: One who has fulfilled all His desires
654) kaantah: Of enchanting form
655) kritaagamah: The author of the agama scriptures
656) anirdeshya-vapuh: Of Indescribable form
657) vishnuh: All-pervading
658) veerah: The courageous
659) anantah: Endless
660) dhananjayah: One who gained wealth through conquest
661) brahmanyah: Protector of Brahman (anything related to Narayana)
662) brahmakrit: One who acts in Brahman
663) brahmaa: Creator
664) brahma: Biggest
665) brahma-vivardhanah: One who increases the Brahman
666) brahmavid: One who knows Brahman
667) braahmanah: One who has realised Brahman
668) brahmee: One who is with Brahma
669) brahmajno: One who knows the nature of Brahman
670) braahmana-priyah: Dear to the brahmanas
671) mahaakramo: Of great step
672) mahaakarmaa: One who performs great deeds
673) mahaatejaah: One of great resplendence
674) mahoragah: The great serpent
675) mahaakratuh: The great sacrifice
676) mahaayajvaa: One who performed great yajnas
677) mahaayajnah: The great yajna
678) mahaahavih: The great offering
679) stavyah: One who is the object of all praise
680) stavapriyah: One who is invoked through prayer
681) stotram: The hymn
682) stutih: The act of praise
683) stotaa: One who adores or praises
684) ranapriyah: Lover of battles
685) poornah: The complete
686) poorayitaa: The fulfiller
687) punyah: The truly holy
688) punya-keertir: Of Holy fame
689) anaamayah: One who has no diseases
690) manojavah: Swift as the mind
691) teerthakaro: The teacher of the tirthas
692) vasuretaah: He whose essence is golden
693) vasupradah: The free-giver of wealth
694) vasupradah: The giver of salvation, the greatest wealth
695) vaasudevo: The son of Vasudeva
696) vasuh: The refuge for all
697) vasumanaah: One who is attentive to everything
698) havih: The oblation
699) sadgatih: The goal of good people
700) satkritih: One who is full of Good actions
701) satta: One without a second
702) sadbhootih: One who has rich glories
703) satparaayanah: The Supreme goal for the good
704) shoorasenah: One who has heroic and valiant armies
705) yadu-shresthah: The best among the Yadava clan
706) sannivaasah: The abode of the good
707) suyaamunah: One who attended by the people who dwell on the banks of Yamuna
708) bhootaavaaso: The dwelling place of the elements
709) vaasudevah: One who envelops the world with Maya
710) sarvaasunilayah: The abode of all life energies
711) analah: One of unlimited wealth, power and glory
712) darpahaa: The destroyer of pride in evil-minded people
713) darpadah: One who creates pride, or an urge to be the best, among the righteous
714) driptah: One whio is drunk with Infinite bliss
715) durdharah: The object of contemplation
716) athaaparaajitah: The unvanquished
717) vishvamoortih: Of the form of the entire Universe
718) mahaamortir: The great form
719) deeptamoortir: Of resplendent form
720) a-moortirmaan: Having no form
721) anekamoortih: Multi-formed
722) avyaktah: Unmanifeset
723) shatamoortih: Of many forms
724) shataananah: Many-faced
725) ekah: The one
726) naikah: The many
727) savah: The nature of the sacrifice
728) kah: One who is of the nature of bliss
729) kim: What (the one to be inquired into)
730) yat: Which
731) tat: That
732) padam-anuttamam: The unequalled state of perfection
733) lokabandhur: Friend of the world
734) lokanaathah: Lord of the world
735) maadhavah: Born in the family of Madhu
736) bhaktavatsalah: One who loves His devotees
737) suvarna-varnah: Golden-coloured
738) hemaangah: One who has limbs of gold
739) varaangah: With beautiful limbs
740) chandanaangadee: One who has attractive armlets
741) veerahaa: Destroyer of valiant heroes
742) vishama: Unequalled
743) shoonyah: The void
744) ghritaaseeh: One who has no need for good wishes
745) acalah: Non-moving
746) chalah: Moving
747) amaanee: Without false vanity
748) maanadah: One who causes, by His maya, false identification with the body
749) maanyah: One who is to be honoured
750) lokasvaamee: Lord of the universe
751) trilokadhrik: One who is the support of all the three worlds
752) sumedhaa: One who has pure intelligence
753) medhajah: Born out of sacrifices
754) dhanyah: Fortunate
755) satyamedhah: One whose intelligence never fails
756) dharaadharah: The sole support of the earth
757) tejovrisho: One who showers radiance
758) dyutidharah: One who bears an effulgent form
759) sarva-shastra-bhritaam-varah: The best among those who wield weapons
760) pragrahah: Receiver of worship
761) nigrahah: The killer
762) vyagrah: One who is ever engaged in fulfilling the devotee’s desires
763) naikashringah: One who has many horns
764) gadaagrajah: One who is invoked through mantra
765) chaturmoortih: Four-formed
766) chaturbaahuh: Four-handed
767) chaturvyoohah: One who expresses Himself as the dynamic centre in the four vyoohas
768) chaturgatih: The ultimate goal of all four varnas and asramas
769) chaturaatmaa: Clear-minded
770) chaturbhaavas: The source of the four
771) chatur-vedavid: Knower of all four vedas
772) ekapaat: One-footed (BG 10.42)
773) samaavartah: The efficient turner
774) nivrittaatmaa: One whose mind is turned away from sense indulgence
775) durjayah: The invincible
776) duratikramah: One who is difficult to be disobeyed
777) durlabhah: One who obtained with effort
778) durgamah: One who is realised with great effort
779) durgah: Not easy to storm into
780) duraavaasah: Not easy to lodge
781) duraarihaa: Slayer of the asuras
782) shubhaangah: One with enchanting limbs
783) lokasaarangah: One who understands the universe
784) sutantuh: Beautifully expanded
785) tantu-vardhanah: One who sustains the continuity of the drive for the family
786) indrakarmaa: One who always performs gloriously auspicious actions
787) mahaakarmaa: One who accomplishes great acts
788) kritakarmaa: One who has fulfilled his acts
789) kritaagamah: Author of the Vedas
790) udbhavah: The ultimate source
791) sundarah: Of unrivalled beauty
792) sundah: Of great mercy
793) ratna-naabhah: Of beautiful navel
794) sulochanah: One who has the most enchanting eyes
795) arkah: One who is in the form of the sun
796) vaajasanah: The giver of food
797) shringee: The horned one
798) jayantah: The conquerer of all enemies
799) sarvavij-jayee: One who is at once omniscient and victorious
800) suvarna-binduh: With limbs radiant like gold
801) akshobhyah: One who is ever unruffled
802) sarva-vaageeshvareshvarah: Lord of the Lord of speech
803) mahaahradah: One who is like a great refreshing swimming pool
804) mahaagartah: The great chasm
805) mahaabhootah: The great being
806) mahaanidhih: The great abode
807) kumudah: One who gladdens the earth
808) kundarah: The one who lifted the earth
809) kundah: One who is as attractive as Kunda flowers
810) parjanyah: He who is similar to rain-bearing clouds
811) paavanah: One who ever purifies
812) anilah: One who never slips
813) amritaashah: One whose desires are never fruitless
814) amritavapuh: He whose form is immortal
815) sarvajna: Omniscient
816) sarvato-mukhah: One who has His face turned everywhere
817) sulabhah: One who is readily available
818) suvratah: One who has taken the most auspicious forms
819) siddhah: One who is perfection
820) shatrujit: One who is ever victorious over His hosts of enemies
821) shatrutaapanah: The scorcher of enemies
822) nyagrodhah: The one who veils Himself with Maya
823) udumbarah: Nourishment of all living creatures
824) ashvattas: Tree of life
825) chaanooraandhra-nishoodanah: The slayer of Canura
826) sahasraarchih: He who has thousands of rays
827) saptajihvah: He who expresses himself as the seven tongues of fire (Types of agni)
828) saptaidhaah: The seven effulgences in the flames
829) saptavaahanah: One who has a vehicle of seven horses (sun)
830) amoortih: Formless
831) anaghah: Sinless
832) acintyo: Inconceivable
833) bhayakrit: Giver of fear
834) bhayanaashanah: Destroyer of fear
835) anuh: The subtlest
836) brihat: The greatest
837) krishah: Delicate, lean
838) sthoolah: One who is the fattest
839) gunabhrit: One who supports
840) nirgunah: Without any properties
841) mahaan: The mighty
842) adhritah: Without support
843) svadhritah: Self-supported
844) svaasyah: One who has an effulgent face
845) praagvamshah: One who has the most ancient ancestry
846) vamshavardhanah: He who multiplies His family of descendents
847) bhaarabhrit: One who carries the load of the universe
848) kathitah: One who is glorified in all scriptures
849) yogee: One who can be realised through yoga
850) yogeeshah: The king of yogis
851) sarvakaamadah: One who fulfils all desires of true devotees
852) aashramah: Haven
853) shramanah: One who persecutes the worldly people
854) kshaamah: One who destroys everything
855) suparnah: The golden leaf (Vedas) BG 15.1
856) vaayuvaahanah: The mover of the winds
857) dhanurdharah: The wielder of the bow
858) dhanurvedah: One who declared the science of archery
859) dandah: One who punishes the wicked
860) damayitaa: The controller
861) damah: Beautitude in the self
862) aparaajitah: One who cannot be defeated
863) sarvasahah: One who carries the entire Universe
864) aniyantaa: One who has no controller
865) niyamah: One who is not under anyone’s laws
866) ayamah: One who knows no death
867) sattvavaan: One who is full of exploits and courage
868) saattvikah: One who is full of sattvic qualities
869) satyah: Truth
870) satya-dharma-paraayanah: One who is the very abode of truth and dharma
871) abhipraayah: One who is faced by all seekers marching to the infinite
872) priyaarhah: One who deserves all our love
873) arhah: One who deserves to be worshiped
874) priyakrit: One who is ever-obliging in fulfilling our wishes
875) preetivardhanah: One who increases joy in the devotee’s heart
876) vihaayasa-gatih: One who travels in space
877) jyotih: Self-effulgent
878) suruchih: Whose desire manifests as the universe
879) hutabhuk: One who enjoys all that is offered in yajna
880) vibhuh: All-pervading
881) ravih: One who dries up everything
882) virochanah: One who shines in different forms
883) sooryah: The one source from where everything is born
884) savitaa: The one who brings forth the Universe from Himself
885) ravilochanah: One whose eye is the sun
886) anantah: Endless
887) hutabhuk: One who accepts oblations
888 bhoktaaA: One who enjoys
889) sukhadah: Giver of bliss to those who are liberated
890) naikajah: One who is born many times
891) agrajah: The first-born
892) anirvinnah: One who feels no disappointment
893) sadaamarshee: One who forgives the trespasses of His devotees
894) lokaadhishthaanam: The substratum of the universe
895) adbhutah: Wonderful
896) sanaat: The beginningless and endless factor
897) sanaatanatamah: The most ancient
898) kapilah: The great sage Kapila
899) kapih: One who drinks water
900) apyayah: The one in whom the universe merges
901) svastidah: Giver of Svasti
902) svastikrit: One who robs all auspiciousness
903) svasti: One who is the source of all auspiciouness
904) svastibhuk: One who constantly enjoys auspiciousness
905) svastidakshinah: Distributor of auspiciousness
906) araudrah: One who has no negative emotions or urges
907) kundalee: One who wears shark earrings
908) chakree: Holder of the chakra
909) vikramee: The most daring
910) oorjita-shaasanah: One who commands with His hand
911) shabdaatigah: One who transcends all words
912) shabdasahah: One who allows Himself to be invoked by Vedic declarations
913) shishirah: The cold season, winter
914) sharvaree-karah: Creator of darkness
915) akroorah: Never cruel
916) peshalah: One who is supremely soft
917) dakshah: Prompt
918) dakshinah: The most liberal
919) kshaminaam-varah: One who has the greatest amount of patience with sinners
920) vidvattamah: One who has the greatest wisdom
921) veetabhayah: One with no fear
922) punya-shravana-keertanah: The hearing of whose glory causes holiness to grow
923) uttaaranah: One who lifts us out of the ocean of change
924) dushkritihaa: Destroyer of bad actions
925) punyah: Supremely pure
926) duh-svapna-naashanah: One who destroys all bad dreams
927) veerahaa: One who ends the passage from womb to womb
928) rakshanah: Protector of the universe
929) santah: One who is expressed through saintly men
930) jeevanah: The life spark in all creatures
931) paryavasthitah: One who dwells everywhere
932) anantaroopah: One of infinite forms
933) anantashreeh: Full of infinite glories
934) jitamanyuh: One who has no anger
935) bhayapahah: One who destroys all fears
936) chaturashrah: One who deals squarely
937) gabheeraatmaa: Too deep to be fathomed
938) vidishah: One who is unique in His giving
939) vyaadishah: One who is unique in His commanding power
940) dishah: One who advises and gives knowledge
941) anaadih: One who is the first cause
942) bhoor-bhuvo: The substratum of the earth
943) lakshmeeh: The glory of the universe
944) suveerah: One who moves through various ways
945) ruchiraangadah: One who wears resplendent shoulder caps
946) jananah: He who delivers all living creatures
947) jana-janmaadir: The cause of the birth of all creatures
948) bheemah: Terrible form
949) bheema-paraakramah: One whose prowess is fearful to His enemies
950) aadhaaranilayah: The fundamental sustainer
951) adhaataa: Above whom there is no other to command
952) pushpahaasah: He who shines like an opening flower
953) prajaagarah: Ever-awakened
954) oordhvagah: One who is on top of everything
955) satpathaachaarah: One who walks the path of truth
956) praanadah: Giver of life
957) pranavah: Omkara
958) panah: The supreme universal manager
959) pramaanam: He whose form is the Vedas
960) praananilayah: He in whom all prana is established
961) praanibhrit: He who rules over all pranas
962) praanajeevanah: He who maintains the life-breath in all living creatures
963) tattvam: The reality
964) tattvavit: One who has realised the reality
965) ekaatmaa: The one self
966) janma-mrityu-jaraatigah: One who knows no birth, death or old age in Himself
967) bhoor-bhuvah svas-taruh: The tree of bhur, bhuvah and svah
968) taarah: One who helps all to cross over
969) savitaa: The father of all
970) prapitaamahah: The father of the father of beings (Brahma)
971) yajnah: One whose very nature is yajna
972) yajnapatih: The Lord of all yajnas
973) yajvaa: The one who performs yajna
974) yajnaangah: One whose limbs are the things employed in yajna
975) yajnavaahanah: One who fulfils yajnas in complete
976) yajnabhrid: The ruler of the yajanas
977) yajnakrit: One who performs yajna
978) yajnee: Enjoyer of yajnas
979) yajnabhuk: Receiver of all that is offered
980) yajnasaadhanah: One who fulfils all yajnas
981) yajnaantakrit: One who performs the concluding act of the yajna
982) yajnaguhyam: The person to be realised by yajna
983) annam: One who is food
984) annaadah: One who eats the food
985) aatmayonih: The uncaused cause
986) svayamjaatah: Self-born
987) vaikhaanah: The one who cut through the earth
988) saamagaayanah: One who sings the sama songs
989) devakee-nandanah: Son of Devaki
990) srashtaa: Creator
991) kshiteeshah: The Lord of the earth
992) paapa-naashanah: Destroyer of sin
993) samkha-bhrit: One who has the divine Pancajanya
994) nandakee: One who holds the Nandaka sword
995) chakree: Carrier of Sudarsana
996) shaarnga-dhanvaa: One who aims His shaarnga bow
997) gadaadharah: Carrier of Kaumodakee club
998) rathaanga-paanih: One who has the wheel of a chariot as His weapon
999) akshobhyah: One who cannot be annoyed by anyone
1000) sarva-praharanaayudhah: He who has all implements for all kinds of assault and fight

visnu

The Bhagavat Gita (Lyrics in Sanskrit by Anuradha Paudwal)

The song of God (classic movie in hindi)

God

 At first sight Sri Ramana Maharshi’s statements on God appear to be riddled with contradictions: on one occasion he might say that God never does anything, on another that nothing happens except by God’s will. Sometimes he would say that God is just an idea in the mind, while at other times he would say that God is the only existing reality.

The contradictory statements are largely a reflection of the differing levels of understanding he encountered in his questioners. Those who worshipped personal Gods would often be given anthropomorphic explanations. They would be told that God created the world, that he sustains it by his divine power, that he looks after the needs of all its inhabitants and that nothing happens that is contrary to God’s will. On the other hand, those who were not attracted to such a theory would be told that all such ideas about God and his power were mental creations, which only obscured the real experience of God, which is inherent in everyone.

At the highest level of his teachings the term ‘God’ and ‘Self’ are synonyms for the immanent reality which is discovered by Self-realisation. Thus realisation of the Self is realisation of God; it is not an experience of God, rather it is an understanding that one is God. Speaking from this ultimate level, Sri Ramana’s statements on God can be summarised in the following way:

  1. God is immanent and formless; God is pure being and pure consciousness.

  2. Manifestation appears in God and through God’s power, but God is not its creator. God never acts, God just is. God has neither will nor desire.

  3. Individuality is the illusion that we are not identical with God; when the illusion is dispelled, what remains is God.

On a lower level Sri Ramana Maharshi spoke about Iswara, the Hindu name for the supreme personal God. He said that Iswara exists as a real entity only so long as one imagines that one is an individual person. When individuality persists there is a God who survives the activities of the universe; in the absence of individuality Iswara is non-existent.

Beside Iswara, Hinduism has many deities which resemble the gods and demons of Norse and Greek mythology. Such deities are a central feature of popular Hinduism and their reality is still widely accepted. Sri Ramana surprised many people by saying that such beings were as real as the people who believed in them. He admitted that after realisation they shared the same fate as Iswara, but prior to that, he seemed to regard them as senior officials in a cosmological hierarchy which looked after the affairs of the world.

Question: God is described as manifest and unmanifest. As the former he is said to include the world as a part of his being. If that is so, we as part of that world should have easily known him in the manifest form.

Sri Ramana Maharshi: Know your self before you seek to decide about the nature of God and the world.

Question: Does knowing myself imply knowing God?

Sri Ramana Maharshi: Yes, God is within you.

Question: Then, what stands in the way of my knowing myself or God?

Sri Ramana Maharshi: Your wandering mind and perverted ways.

Question: Is God personal?

Sri Ramana Maharshi: Yes, he is always the first person, the I, ever standing before you. Because you give precedence to worldly things, God appears to have receded to the background. If you give up all else and seek him alone, he alone will remain as the ‘I’, the Self.

Question: Is God apart from the Self?

Sri Ramana Maharshi: The Self is God. ‘I am’ is God. This question arises because you are holding on to the ego self. It will not arise if you hold on to the true Self. For the real Self will not and cannot ask anything. If God be apart from the Self he must be a self-less God, which is absurd. God, who seems to be non-existent, alone truly exists. Whereas the individual, who seems to be existing, is ever non-existent. Sages say that the state in which one thus knows one’s own non-existence (sunya) alone is the glorious supreme knowledge.

You now think that you are an individual, that there is the universe and that God is beyond the cosmos. So there is the idea of separateness. This idea must go. For God is not separate from you or the cosmos. The Gita also says:

The Self am I, O Lord of sleep,
In every creature’s heart enshrined.
The rise and noon of every form,
I am its final doom as well.
-Bhagavad Gita, Ch.10, Verse 20.

Thus God is not only in the heart of all, he is the prop of all, he is the source of all, their abiding place and their end. All proceed from him, have their stay in him, and finally resolve into him. Therefore, he is not separate.

Question: How are we to understand this passage in the Gita: ‘This whole cosmos forms a particle of me’?

Sri Ramana Maharshi: It does not mean that a small particle of God separates from him and forms the universe. His sakti (power) is acting. As a result of one phase of such activity the cosmos has become manifest. Similarly, the statement in Purusha Sukta, ‘All the beings form his one foot’, does not mean that Brahman is in several parts.

Questioner: I understand that. Brahman is certainly not divisible.

Sri Ramana Maharshi: So the fact is that Brahman is all and remains indivisible. It is ever realised but man is not aware of this. He must come to know this. Knowledge means the overcoming of obstacles, which obstruct the revelation of the eternal truth that the Self is the same as Brahman. The obstacles taken together form your idea of separateness as an individual.

Question: Is God the same as Self?

Sri Ramana Maharshi: The Self is known to everyone, but not clearly. You always exist. The be-ing is the Self. ‘I am’ is the name of God. Of all the definitions of God, none is indeed so well put as the Biblical statement ‘I am that I am’ in Exodus 3. There are other statements, such as Brahmaivaham (Brahman am I), Aham Brahmasmi (I am Brahman) and Soham (I am he). But none is so direct as the name Jehovah which means ‘I am’. The absolute being is what is. It is the Self. It is God. Knowing the Self, God is known. In fact God is none other than the Self.

Question: God seems to be known by many different names. Are any of them justified?

Sri Ramana Maharshi: Among the many thousands of names of God, no name suits God, who abides in the Heart, devoid of thought, so truly, aptly, and beautifully as the name ‘I’ or ‘I am’. Of all the known names of God, the name of God ‘I’ – ‘I’ alone will resound triumphantly when the ego is destroyed, rising as the silent supreme word (mouna-para-vak) in the Heart-space of those whose attention is Selfward-facing. Even if one unceasingly meditates upon that name ‘I-I’ with one’s attention on the feeling ‘I’, it will take one and plunge one into the source from which thought rises, destroying the ego, the embryo, which is joined to the body.

Question: What is the relationship between God and the world? Is he the creator or sustainer of it?

Sri Ramana Maharshi: Sentient and insentient beings of all kinds are performing actions only by the mere presence of the sun, which rises in the sky without any volition. Similarly all actions are done by the Lord without any volition or desire on his part. In the mere presence of the sun, the magnifying lens emits fire, the lotus-bud blossoms, the water-lily closes and all the countless creatures perform actions and rest.

The order of the great multitude of worlds is maintained by the mere presence of God in the same manner as the needle moves in front of a magnet, and as the moonstone emits water, the water-lily blossoms and the lotus closes in front of the moon.

In the mere presence of God, who does not have even the least volition, the living beings, who are engaged in innumerable activities, are embarking upon many paths to which they are drawn according to the course determined by their own Karmas, finally realise the futility of action, turn back to Self and attain liberation.

The actions of living beings certainly do not go and affect God, who transcends the mind, in the same manner as the activities of the world do not affect that sun and as the qualities of the conspicuous four elements (earth, water, fire and air) do not affect the limitless space.

Question: Why is samsara- creation and manifestation as finitised- so full of sorrow and evil?

Sri Ramana Maharshi: God’s will!

Question: Why does God will it so?

Sri Ramana Maharshi: It is inscrutable. No motive can be attributed to that power –no desire, no end to achieve can be asserted of that one infinite, all-wise and all-powerful being. God is untouched by activities, which take place in his presence. Compare the sun and the world activities. There is no meaning in attributing responsibility and motive to the one before it becomes many.

Question: Does everything happen by the will of God?

Sri Ramana Maharshi: It is not possible for anyone to do anything opposed to the ordinance of God, who has the ability to do everything. Therefore to remain silent at the feet of God, having given up all the anxieties of the wicked, defective mind, is best.

Question: Is there a separate being Iswara (personal God) who is the rewarder of virtue and punisher of sins? Is there a God?

Sri Ramana Maharshi: Yes.

Question: What is he like?

Sri Ramana Maharshi: Iswara has individuality in mind and body, which are perishable, but at the same time he has also the transcendental consciousness and liberation inwardly.

Iswara, the personal God, the supreme creator of the universe really does exist. But this is true only from the relative standpoint of those who have not realised the truth, those people who believe in the reality of individual souls. From the absolute standpoint the sage cannot accept any other existence than the impersonal Self, one and formless.

Iswara has a physical body, a form and a name, but it is not so gross as this material body. It can be seen in visions in the form created by the devotee. The forms and names of God are many and various and differ with each religion. His essence is the same as ours, the real Self being only one and without form. Hence forms he assumes are only creations or appearances.

Iswara is immanent in every person and every object throughout the universe. The totality of all things and beings constitutes God. There is a power out of which a small fraction has become all this universe, and the remainder is in reserve. Both this reserve power plus the manifested power as material world together constitute Iswara.

Question: So ultimately Iswara is not real?

Sri Ramana Maharshi: Existence of Iswara follows from our conception of Iswara. Let us first know whose concept he is. The concept will be only according to the one who conceives. Find out who you are and the other problems will solve themselves.

Iswara, God, the creator, the personal God, is the last of the unreal forms to go. Only the absolute being is real. Hence, not only the world, not only the ego, but also the personal God are of unreality. We must find the absolute – nothing else.

Question: You say that even the highest God is still only an idea. Does that mean that there is no God?

Sri Ramana Maharshi: No, there is an Iswara.

Question: Does he exist in any particular place or form?

Sri Ramana Maharshi: If the individual is a form, even Self, the source, who is the Lord, will also appear to be form. If one is not a form, since there then cannot be knowledge of other things, will that statement that God has a form be correct? God assumes any form imagined by the devotees through repeated thinking in prolonged meditation. Though he thus assumes endless names, the real formless consciousness alone is God.

With regard to his location, God does not reside in any place other than the Heart. It is due to illusion, caused by the ego, the ‘I am the body’ idea, that the kingdom of God is conceived to be elsewhere. Be sure that the Heart is the kingdom of God.

Know that you are perfect, shining light, which not only makes the existence of God’s kingdom possible, but also allows it to be seen as some wonderful heaven. To know this is alone jnana. Therefore, the kingdom of God is within you. The unlimited space of Turiyatita (beyond the four states, i.e. the Self), which shines suddenly, in all its fullness, within the Heart of a highly mature aspirant during the state of complete absorption of mind, as if a fresh and previously unknown experience, is the rarely attained and true Siva-loka (the kingdom of God), which shines by the light of Self.

Question: They say that the jiva (individual soul) is subject to the evil effects of illusion such as limited vision and knowledge, whereas Iswara has all-pervading vision and knowledge. It is also said that Jiva and Iswara become identical if the individual discards his limited vision and knowledge. Should not Iswara also discard his particular characteristics such as all-pervading vision and knowledge? They too are illusions, aren’t they?

Sri Ramana Maharshi: Is that your doubt? First discard your own limited vision and then there will be time enough to think of Iswara’s all-pervading vision and knowledge. First get rid of your own limited knowledge. Why do you worry about Iswara? He will look after himself. Has he not got as much capacity as we have? Why should we worry about whether he possesses all-pervading vision and knowledge or not? It is indeed a great thing if we can take care of ourselves.

Question: But does God know everything?

Sri Ramana Maharshi: The Vedas declare God to be omniscient only to those who ignorantly think themselves to be people of little knowledge. But if one attains and knows him as he really is, it will be found that God does not know anything, because his nature is the ever-real whole, other than which nothing exists to be known.

Question: Why do religions speak of Gods, heaven, hell, etc.?

Sri Ramana Maharshi: Only to make the people realise that they are on a par with this world and that the Self alone is real. The religions are according to the view-point of the seeker.

Question: Do Vishnu, Siva, etc., exist?

Sri Ramana Maharshi: Individual human souls are not the only beings known.

Question: And their sacred regions Kailasa or Vaikuntha, are they real?

Sri Ramana Maharshi: As real as you are in this body.

Question: Do they possess a phenomenal existence, like my body? Or are they fictions like the horn of a hare?

Sri Ramana Maharshi: They do exist.

Question: If so, they must be somewhere. Where are they?

Sri Ramana Maharshi: Persons who have seen them say that they exist somewhere. So we must accept their statement.

Question: Where do they exist?

Sri Ramana Maharshi: In you.

Question: Then it is only an idea, which I can create and control?

Sri Ramana Maharshi: Everything is like that.

Question: But I can create pure fictions, for example, a hare’s horn, or only part truths, for example a mirage, while there are also facts irrespective of my imagination. Do the Gods Iswara or Vishnu exist like that?

Sri Ramana Maharshi: Yes.

Question: Is God subject to Pralaya (cosmic dissolution)?

Sri Ramana Maharshi: Why? Man becoming aware of the Self transcends cosmic dissolution and becomes liberated. Why not Iswara who is infinitely wiser and abler?

Question: Do devas (angels) and pisachas (devils) exist similarly?

Sri Ramana Maharshi: Yes.

Question: These deities, what is their status relative to the Self?

Sri Ramana Maharshi: Siva, Ganapati and other deities like Brahma, exist from a human standpoint; that is to say, if you consider your personal self as real, then they also exist. Just a government has its high executive officers to carry on the government, so has the creator. But from the standpoint of the Self all these gods are illusory and must themselves merge into the one reality.

Questioner: Whenever I worship God with name and form, I feel tempted to think whether I am not wrong in doing so, as that would be limiting the limitless, giving form to the formless. At the same time I feel I am not constant in my adherence to worship God without form.

Sri Ramana Maharshi: As long as you respond to a name, what objection could there be to your worshipping a God with name or form? Worship God with or without form till you know who you are.

Question: I find it difficult to believe in a personal God. In fact I find it impossible. But I can believe in an impersonal God, a divine force which rules and guides the world, and it would be a great help to me, even in my work of healing, if this faith were increased. May I know how to increase this faith?

Sri Ramana Maharshi: Faith is in things unknown, but the Self is self-evident. Even the greatest egotist cannot deny his own existence, that is to say, cannot deny the Self. You can call the ultimate reality by whatever name you like and say that you have faith in it or love for it, but who is there who will not have faith in his own existence or love for himself? That is because faith and love are our real nature.

Question: Should I not have any idea about God?

Sri Ramana Maharshi: Only so long as there are other thoughts in the Heart can there be a thought of God conceived by one’s mind. The destruction of even that thought of God due to the destruction of all other thoughts alone is the unthought thought, which is the true thought of God.


The teachings of Sri Ramana Maharshi
Edited by David Godman

[Note: By David Godman: The original texts from which these
conversations are taken are characterised by a luxuriant
profusion of capital letters. I have eliminated most of them,
leaving only three terms, Guru, Self and Heart, consistently
capitalised.]

Preamble
By David Godman